Inscripció: La inscripció es pot dur a terme del 4 de Febrer al 8 de Març als centres on es durà a terme la prova i de forma telemàtica emplenant el Full d’inscripció.

El termini d'inscripció serà del 4 de febrer al 8 de març de 2019, ambdós inclosos.

Calendari: La prova tindrà lloc els dies 1, 2 i 3 d’abril de 2019. Cada exercici té una durada d’una hora i mitja. Hi haurà un descans de 30 minuts entre els exercicis. Els exercicis es desenvoluparan entre les 15:00 i les 21:30. Horari definitiu (pendent de publicació).

Lloc de realització de la prova:

  • IES Santa Maria d’Eivissa (av. d’Ignasi Wallis, 33, 07800 Eivissa; telèfon 971 19 15 51).

Requisits de participació:

Poden participar en aquesta prova totes les persones que acreditin els requisits següents:

a)  Tenir més de 20 anys o fer-los el primer dia de la prova.

b) Ser resident a les Illes Balears.

c)  Estar en possessió del títol de Graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics, o de l'homologació d'aquest títol.

d) No estar en possessió del títol de batxiller, regulat per l'article 37 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació o qualsevol altre títol declarat equivalent a tots els efectes.

e) No estar matriculat en els ensenyaments de batxillerat en cap de les modalitats o règims. (Model de declaració responsable)

Estructura de la prova: Veure document adjunt (Estructura de la prova)

Convalidacions i exempcions: sense canvis respecte a les convocatòries anteriors

Models d’exàmens: Estructura dels exàmens, models i materials

Reclamació de notes: Model de revisió de notes

Per a més informació: http://www.caib.es/sites/batxilleratmajors20/ca/informacia_general/?campa=yes


Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik