El Concurs literari Joana Maria Pol i Fiol de relat curt, convocat per l’IES Santa Maria d’Eivissa, es regirà per les bases següents: 

1. Les obres que es presentin hauran de ser originals i inèdites.La temàtica serà lliure encara que haurà d’incloure almenys algun element, personatge o referència a la mitologia i/o al món clàssic. Les obres podran estar escrites en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; i quedaran a disposició de l’IES Santa Maria d’Eivissa, que les podrà publicar si ho considera oportú. 

2. Extensió i presentació. Els relats no hauran de sobrepassar els 4 folis DIN A4, a espai 1’5, en lletra Arial 12. Se n'hauran de presentar 2 exemplars, en un sobre tancat, a sobre del qual figurarà, clarament, el títol de l’obra, un lema o pseudònim i la data de naixement. Cadascun dels exemplars haurà de portar un encapçalament on figurarà aquesta mateixa informació —títol de l’obra, el lema o pseudònim i la data de naixement—. Dins el sobre, a banda dels esmentats exemplars, hi haurà d'haver un altre sobre tancat: per fora, es repetirà el títol de l'obra, el lema o pseudònim i la data de naixement i, a dins, s'introduirà el full d’inscripció, emplenada, a més d'una fotocòpia del DNI vigent. El full d’inscripció es podrà descarregar del web www.iessantamariadeivissa.com , així com a la Biblioteca del centre. El full d’inscripció inclourà les dades següents: el títol de l'obra, el lema o pseudònim, la data de naixement, el nom i llinatges, l'adreça postal, l'adreça de correu electrònic, el telèfon, així com el centre i el curs on hom està matriculat. Un eventual incompliment pel que fa a la presentació, a la correcció ortogràfica o a qualsevol altre aspecte de les bases comportarà la desestimació de l'original per part del Jurat. 

3. Participants: estudiants Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de l’IES Santa Maria d’Eivissa.

4. El termini d’admissió de les obres acabarà el de 19 març de 2018, inclòs. Les obres s'hauran de lliurar directament a qualsevol membre de la Comissió de la Biblioteca de l'IES Santa Maria d’Eivissa.

5. El Jurat estarà compost pels membres de la Comissió de la Biblioteca de l’IES Santa Maria d’Eivissa, així com professorat del departament de Llengua i literatura castellana i catalana del centre. 

6. La resolució serà feta pública pel Jurat el dia de la celebració de la Diada de Sant Jordi (abril) al centre i també aquell mateix dia a la web del centre . El lliurament de premis es celebrarà el dia de la Festa de Final de curs de l’IES Santa Maria d’Eivissa (juny). 

7. S’establiran tres premis. Un premi de 60€ per l’alumnat de 1r, 2n d’ESO, Mòduls I i II d’ESPAD i FPB I del centre. Un premi de 60€ per l’alumnat de 3r, 4t, Mòduls III i IV d’ESPAD i FPB II. Un premi de 60€ per l’alumnat de Batxillerat, BAD i Cicles Formatius. 

8. Els guanyadors, abans de recollir el premi, hauran de facilitar a l'organització una versió digital del text en format Word. La no-presentació d’aquesta versió informatitzada invalidarà la recepció del premi. Les obres guanyadores de cada modalitat del Concurs literari Joana Maria Pol i Fiol de relat curt, així com d'altres obres que el Jurat seleccioni, podran ser publicades en diferents formats si es considera oportú. 


Instagram de la Biblioteca

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik