La nota final de cada avaluació sortirà de fer una mitjana entre castellà, català i socials, sempre que se superi el 4, que una d’elles no sigui inferior a 3 i la mitjana sigui superior o igual a 5. Si no es així, l'àmbit quedarà suspès, tot i que es “guardin” les parts aprovades.

La nota de juny serà el resultat de la mitjana aritmètica de les avaluacions anteriors, sempre que només hagi una de les avaluacions per davall del 5 i que sigui superior a 4.

Per una altra part, la nota de cadascuna de les matèries que conté l'àmbit serà el resultat d'una mitjana ponderada entre els següents ítems:

1.      Rendiment acadèmic: mitjana de notes d'exàmens/ proves (60%); aquí s'inclou, en el cas de les llegües, l'obligatorietat de la realització de lectures -avaluables amb nota numèrica o apte / no apte- que es llegiran entre classe i a casa, i que els alumnes podran recuperar mitjançant una prova escrita al final de cada trimestre, si no l'han superada al llarg del trimestre. El fet de no superar les proves de lectura implica suspendre la part de l'àmbit corresponent.

2.      Aprofitament en classe i treball personal: nota del seguiment diari que duu a terme el professor/a mitjançant l’observació, resultats obtinguts per l'alumnat en el dia a dia de classe i la realització d'activitats d'aprenentatge i estudi programades a casa i a classe tant d'índole obligatori com a voluntari (30%);

3.      Actitud, interès i motivació: gust per aprendre, inclinació favorable davant les diferents situacions d'E/A que sorgeixen a classe (10%).

 

La nota mínima per aprovar l'avaluació ha de ser de 5 (cinc, sobre deu). Igualment, es necessitarà almenys un 4 de mitjana en la part de rendiment acadèmic per tal d'aprovar l'àmbit i tenir almenys un 5 en la resta dels apartats. En cap cas aprovarà algú que no faci feina o tingui mala actitud, ja que el perfil de l'alumnat del Programa implica feina i bona actitud.

La nota final de cada avaluació sortirà de fer una mitjana entre castellà, català i socials, sempre que se superi el 4, que una d’elles no sigui inferior a 3 i la mitjana sigui superior o igual a 5. Si no es així, l'àmbit quedarà suspès, tot i que es “guardin” les parts aprovades.

La nota de juny serà el resultat de la mitjana aritmètica de les avaluacions anteriors, sempre que només hagi una de les avaluacions per davall del 5 i que sigui superior a 4.

Per una altra part, la nota de cadascuna de les matèries que conté l'àmbit serà el resultat d'una mitjana ponderada entre els següents ítems:

  1. Rendiment acadèmic: mitjana de notes d'exàmens/ proves (60%); aquí s'inclou, en el cas de les llegües, l'obligatorietat de la realització de lectures -avaluables amb nota numèrica o apte / no apte- que es llegiran entre classe i a casa, i que els alumnes podran recuperar mitjançant una prova escrita al final de cada trimestre, si no l'han superada al llarg del trimestre. El fet de no superar les proves de lectura implica suspendre la part de l'àmbit corresponent.
  2. Aprofitament en classe i treball personal: nota del seguiment diari que duu a terme el professor/a mitjançant l’observació, resultats obtinguts per l'alumnat en el dia a dia de classe i la realització d'activitats d'aprenentatge i estudi programades a casa i a classe tant d'índole obligatori com a voluntari (20%);
  3. Actitud, interès i motivació: gust per aprendre, inclinació favorable davant les diferents situacions d'E/A que sorgeixen a classe (20%).

 

La nota mínima per aprovar l'avaluació ha de ser de 5 (cinc, sobre deu). Igualment, es necessitarà almenys un 4 de mitjana en la part de rendiment acadèmic per tal d'aprovar l'àmbit i tenir almenys un 5 en la resta dels apartats. En cap cas aprovarà algú que no faci feina o tingui mala actitud, ja que el perfil de l'alumnat del Programa implica feina i bona actitud.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ ÀMBIT CIENTÍFIC I MATEMÀTIC 3r PMAR

Per avaluar de forma precisa el procés d’aprenentatge es farà seguint els següents criteris de qualificació:

 

MATEMÀTIQUES

3r PMAR

Exàmens

80 %

Treballs, deures, quadern i comportament

20 %

 

FÍSICA I QUÍMICA

3r PMAR

Exàmens

60 %

Treballs, deures, quadern i comportament

40 %

 

BIOLOGIA

3r PMAR

Exàmens

60 %

Treballs, deures, quadern i comportament

40 %

 

Serà condició imprescindible per a poder treure la mitjana ponderada de la nota de cada matèria (Matemàtiques i Física i Química) que la nota de l'actitud siga igual o superior a 5. És a dir tenir un comportament correcte i adequat a cada classe.

 

IMPORTANT:

 

Per aprovar trimestralment serà condició indispensable treure una nota igual o superior a 4 a cada una de les tres matèries.

 

Hem de deixar clar que , a juny, per aprovar l’àmbit científic i matemàtic l’alumne ha de tenir els  tres trimestres aprovats, o bé, en cas de no aprovar algun  dels trimestres, que la mitjana aritmètica sigui igual o superior a cinc.

 

Al llarg del curs s’aniran realitzant les proves de recuperació que el professor de l’àrea consideri oportunes.  A més, es contemplarà també la realització obligatòria de dossiers de treball específics per aquells alumnes que més ho necessitin i que condicionaran en positiu (màxim dos punts), la nota de setembre.

 

La metodologia de RECUPERACIÓ durant el curs de les diferents proves escrites i/o orals serà la següent:

S’encarregarà a l’alumne implicat una sèrie d’exercicis o dossiers de reforç obligatoris per cobrir les deficiències observades.

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ ÀMBIT CIENTÍFIC I MATEMÀTIC EN 2n PMAR

Per avaluar de forma precisa el procés d’aprenentatge, durant el curs, es farà seguint els següents criteris de qualificació:

 

MATEMÀTIQUES

2n PMAR

Exàmens

80 %

Treballs, deures, quadern i comportament

20 %

 

FÍSICA I QUÍMICA

2n PMAR

Exàmens

60 %

Treballs, deures, quadern i comportament

40 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serà condició imprescindible per a poder treure la mitjana ponderada de la nota de cada matèria (Matemàtiques, Biologia i Física i Química) que la nota de l'actitud siga igual o superior a 5. És a dir tenir un comportament correcte i adequat a cada classe.

 

IMPORTANT:

 

Per aprovar trimestralment serà condició indispensable treure una nota igual o superior a 4 a cada una de les dos matèries.

 

 

 

Hem de deixar clar que,  a juny,  per aprovar l’àmbit científic i matemàtic l’alumne ha de tenir els tres trimestres aprovats, o bé, en cas de no aprovar algun dels trimestres, que la mitjana aritmètica sigui igual o superior a cinc.

 

Al llarg del curs s’aniran realitzant les proves de recuperació que el professor de l’àrea consideri oportunes. A més, es contemplarà també la realització obligatòria de  treballs o deures específics per aquells alumnes que més ho necessitin i que condicionaran en positiu (màxim dos punts), la nota de setembre.

 

La metodologia de RECUPERACIÓ durant el curs,  de les diferents proves escrites i/o orals serà la següent:

 

S’encarregarà a l’alumne implicat una sèrie d’exercicis  de reforç obligatoris per cobrir les deficiències observades i posteriorment l'alumne realitzarà una prova escrita en la qual haurà de treure una nota igual o superior al 5.

 

NOM DEL PROFESSOR/A

CÀRREC

ANTIGUITAT AL CENTRE

ASSIGNATURES I NIVELLS QUE IMPARTEIX

Teresa Perea

PT

2 cursos

Català, castellà i matemàtiques a primer i segon d’ESO.

Suport alumne discapacitat auditiva

Manuela Blanco Roncero

AL

11 cursos

Llengua castellana

a primer i segon d’ESO

Atenció individualitzada i en petit grup a alumnes amb dificultats de llenguatge.

Suport alumne discapacitat auditiva

Expressió i comprensió oral i escrita

Patricia López

PT

11 cursos

Matèries instrumentals a 1r Cicle d’ESO

Nancy Soriano Mateo

Orientadora

Cap de Departament

1 cursos

PISE

Tasques de cap de departament

Tasques d’orientació als grup de 1r, 2n i 3r d’ESO

Laura Brückl

Orientadora

0 cursos

Tasques d’orientació als grup de 4t d’ESO, Batxillerat, FPB i CFGM

Pilar Torres Gómez

Professora de

castellà

0 cursos

Àmbit sociolingüístic

Tutora de 3PMAR

Catalina Roselló Mora

PT

0 cursos

Català, castellà i matemàtiques a primer i segon d’ESO.

Rosa Miñana

Professora d’àmbit científic i matemàtic

1 curs

Àmbit científico-tècnic en PMAR

Tutora de 2n PMAR

Ana María García

PT

4 cursos

Català i matemàtiques a primer i segon d’ESO.

Suport alumne discapacitat auditiva

Pilar Torres Gómez

Professora d’àmbit sociolíngüístic

0 cursos

Àmbit sociolingüístic en PMAR.

Tutora de 3r PMAR

PROGRAMA ORIENTA 19/20

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik