Els criteris de qualificació són ...

ACTIVITATS I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Les activitats i exercicis que hauran de realitzar els alumnes no seran necessariament iguals per a tothom. Podran diversificar-se quan s’hagin recollit suficients dades sobre nivells previs de coneixements i de capacitats que així ho aconsellin.

En la llengua oral, al marge dels exercicis puntuals que es demanin, com ara lectura en veu alta, recitat de poemes, exposicions orals, participació en col·loquis, debats, etc. i que se qualificaran segons criteris específics de cada cas, sempre se tindran positivament en compte per a l’avaluació les intervencions orals a classe. Computarà negativament l’ús d’expressions no adequades al context comunicatiu de la classe (paraulotes, usos jergals o massa col·loquials...) i el desinterès en la reconducció de tal conducta; la falta de respecte al que parla, tant si aquesta descortesia va dirigida a la professora como qualsevol altre, i la inoportunitat de les intervencions que surtin del tema i, por tant, suposin una interrupció.

 

Al llarg del curs hi ha tres sessions d’avaluació. Se puntua sobre10. La  nota final reflectirà la mitjana de les tres avaluacions.

La informació sobre els criteris d’avaluació i de qualificació serà presentada als alumnes anualment, per trimestres i per unitats.

 

 

 

 

ESO

 

PRIMER CICLO D’ESO

- Els percentatges per al primer cicle d’ESO seran: 60% controls, 30 % treball, a l’aula i a casa, i 10% actitud.

- Es revisaran periòdicament els quaderns. Es valorarà si les activitats estan fetes i corregides i també la llimpiesa  i l’ordre.

- Els alumnes hauran de presentar dues activitats d’expressió escrita i dos de comprensió per avaluació. La qualificació en les activitats d’expressió escrita  per al primer cicle serà la següent: presentació, dos punts; ortografia, 5 punts; coherència i cohesió, tres punts. En la correcció de les activitats de comprensió de textos se tindrà en compte: resposta correcta i argumentada a preguntes sobre el text, quatre punts; resum, tres punts; explicació de vocabulari, dos punts; elaboració d’un exercici personal, un punt.

- En tota activitat se restarà 0.20 per falta d’ortografia. Algunes faltes especialment greus, como la incorrecció en l’ús de majúscules, podran restar fins a mig punt. Es descontarà un màxim de 2 punts.

- Es farà un control per unitat didàctica.

 

SEGON CICLE D’ ESO

-Els percentatges per al segon cicle d’ESO seran: 60% controls, 30 % treball, a l’aula i a casa, i 10% actitud.

- Els alumnes hauran de presentar dues activitats d’expressió escrita i dos de comprensió per trimestre. La qualificació en les activitats d’expressió escrita  serà la següent: presentació, un punt; ortografia, 3 punts; coherència i cohesió, tres punts; riquesa lèxica i sintàctica: 3 punts. En la correcció de les activitats de comprensió de textos se tindrà en compte: resposta correcta i argumentada a preguntes sobre el text, tres punts; resum, tres punts; explicació vocabulari, dos punts; elaboració d’exercici personal, dos punts.

- En tota activitat se restarà 0.25 per falta d’ortografia. Algunes faltes especialment greus podran restar fins a mig punt.

- Es farà un control per cada dues unitats.

 

BATXILLERAT

A batxillerat els percentatges seran: 90% conceptes i 10% procediments.

Durant cada avaluació els alumnes hauran de realitzar un mínim de dos exàmens. La nota final de cada avaluació s’obtindrà segons els següents paràmetres: 90% conceptes, 10% procediments. La nota final s’obtindrà de la mitjana de les tres avaluacions. Les faltes d’ortografia resten 0,25 punts fins un màxim de 2 punts. Es perdrà el dret a l’avaluació continua amb vuit faltes d’assistència no justificades.

Activitats d’expressió i de comprensió escrita. Se considera recomanable

qualificar, almenys, dos exercicis de creació escrita i dos de comprensió per

trimestre. Com a criteri per a estimar les produccions de creació escrita, els

criteris de qualificació que se proposaran a l’alumne són: un punt, per la

presentació; 6 per la coherència i adequació;  3, per l’ortografia. Pel

que fa a la comprensió, se valoraran la capacitat de síntesi del tema

l’enunciat dels subtemes amb paraules pròpies, amb set punts. I tres, per

detectar les relacions entre els distints tòpics i mostrar capacitat crítica.

 

Tots aquets criteris tenen un caràcter orientatiu i han d’entendres i aplicar-se amb la flexibilitat que les múltiples circumstàncies i situacions especials o no previsibles puguin exigir, i sempre tenint en compte el criteri del professorat.

 

LECTURES OBLIGATÒRIES

 

En tots els cursos és condició imprescindible per a aprovar demostrar que s’ha llegit l’obra corresponent a l’avaluació. En cas que un alumne no superi una avaluació per aquest fet se li guardarà la nota fins que recuperi la lectura. Els criteris de qualificació de l’examen de lectura són: la meitat de la nota màxima per  una exposició que demostri la lectura de l’obra; un quart més si se demostra la comprensió profunda i la capacitat crítica i el darrer quart si l’expressió escrita se’n fa mereixedora en la seva forma i adequació. La recuperació d’aquest examen es farà mitjançant un treball o un examen similar al primer, que la professora demanarà quan estimi més oportú.


Maig 2019
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik