Legislació vigent:

  • Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015.
  • Annexos del Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

Quan s'estudia Cultura Clàssica?

L'assignatura de Cultura Clàssica es pot cursar a tercer curs d'ESO, on és matèria optativa d'oferta obligada.

PROCEDIMENTS DE SUPORT I RECUPERACIÓ DE LLATÍ DE 2N DE BATXILLERAT BAS:

El professor supervisarà la correcta assimilació dels conceptes treballats a partir de la correcció de les diferents activitats i de les proves escrites i orientarà els alumnes sobre les mancances, siguin conceptuals, procedimentals o actitudinals, tot indicant els aspectes en què ha de millorar i les activitats que ha de dur a terme per progressar adequadament i obtenir millors  resultats. En cas que el progrés d’un alumne o alumna no sigui adequat, les mesures de reforç i de recuperació previstes són:

PROCEDIMENTS DE SUPORT I RECUPERACIÓ DE GREC DE 1R DE BATXILLERAT:

El professor supervisarà la correcta assimilació dels conceptes treballats a partir de l'observació de les diferents activitats i proves escrites i orientarà els alumnes sobre les mancances detectades, siguin  conceptuals o bé les detectades en habilitats o actituds i valors, tot indicant els aspectes en què ha de millorar i les activitats que ha de dur a terme per progressar adequadament i obtenir millors  resultats. En cas que el progrés d’un alumne o alumna no sigui adequat, les mesures de reforç i de recuperació previstes són:

PROCEDIMENTS DE SUPORT I RECUPERACIÓ DE GREC DE 1r DE BATXILLERAT BAD:

El professor supervisarà la correcta assimilació dels conceptes treballats a partir de la correcció de les diferents activitats i proves escrites i orientarà els alumnes sobre les mancances, siguin conceptuals, procedimentals o actitudinals, tot indicant els aspectes en què ha de millorar i les activitats que ha de dur a terme per progressar adequadament i obtenir millors  resultats. En cas que el progrés d’un alumne o alumna no sigui adequat, les mesures de reforç i de recuperació previstes són:

PROCEDIMENTS DE SUPORT I RECUPERACIÓ A CULTURA CLÀSSICA DE 3R D'ESO:

El professor supervisarà la correcta assimilació dels conceptes treballats a partir de l'observació de les diferents activitats i proves escrites i orientarà els alumnes sobre les mancances detectades, siguin  conceptuals o bé les detectades en habilitats o actituds i valors, tot indicant els aspectes en què ha de millorar i les activitats que ha de dur a terme per progressar adequadament i obtenir millors  resultats. En cas que el progrés d’un alumne o alumna no sigui adequat, les mesures de reforç i de recuperació previstes són:

PROCEDIMENTS DE SUPORT I RECUPERACIÓ A LLATÍ DE 2N DE BATXILLERAT:
El professor supervisarà la correcta assimilació dels conceptes treballats a partir de la correcció de les diferents activitats i de les proves escrites i orientarà els alumnes sobre les mancances, siguin conceptuals, procedimentals o actitudinals, tot indicant els aspectes en què ha de millorar i les activitats que ha de dur a terme per progressar adequadament i obtenir millors  resultats. En cas que el progrés d’un alumne o alumna no sigui adequat, les mesures de reforç i de recuperació previstes són:

PROCEDIMENTS DE SUPORT I RECUPERACIÓ A LLATÍ DE 1R DE BATXILLERAT:

El professor supervisarà la correcta assimilació dels conceptes treballats a partir de la correcció de les diferents activitats i proves escrites i orientarà els alumnes sobre les mancances, siguin conceptuals, procedimentals o actitudinals, tot indicant els aspectes en què ha de millorar i les activitats que ha de dur a terme per progressar adequadament i obtenir millors  resultats. En cas que el progrés d’un alumne o alumna no sigui adequat, les mesures de reforç i de recuperació previstes són:

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik