Els criteris de qualificació són ...

 

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ CURS 2018-19

Educació Plàstica i Visual

1r d’ESO

Els exercicis i làmines entregades fora del termini establert, no podran se qualificades amb més d’un 5 sobre 10.

En el desenvolupament de cadascuna de les unitats didàctiques es proposaran dos tipus d'activitats que anem a denominar làmines de seguiment i projectes.

─Les làmines de seguimentsuposaran un 60% de la nota total. Es realitzaran després d'una explicació i tindran un objectiu concret i una data de lliurament tancada. Es qualificaran com a correctes o incorrectes en funció de l'assimilació dels objectius proposats, i tindran un valor aritmètic, és a dir, del zero al deu. En algunes ocasions, aquestes làmines es proposaran com a exàmens amb l'objectiu d'avaluar l'assimilació de l'explicació pels alumnes, però la majoria de les vegades seran propostes que requeriran un ensinistrament i la realització de diverses temptatives.

─Els projectes seran treballs més elaborats i creatius, suposaran el 40% de la nota total. Tindran una data de lliurament a llarg termini, i en cap cas s'acceptarà un projecte conclòs sense haver presentat  el seu procés. En alguns casos els projectes es proposaran en grup, encara que sempre es concretarà els criteris de qualificació del treball individual. Dels projectes s'avaluaran tres items:

 • ●El disseny: és concretarà en l’originalitat i elaboració del treball. És tindrà en compte que el disseny no sigui una còpia, així com tots els dibuixos preparatoris i les proves realitzades.

Recuperació:

Per recuperar un trimestre, l’alumne haura d’entregar les làmines i exercicis pendents de l’avaluació anterior. En cas de no haver complert amb els mínims establerts s’haurà de repetir la làmina o l’exercici..Aquells alumnes que no aprovin a la convocatòria de juny hauran de realitzar les activitats proposades pel professor com recuperació i presentar-les en les dates fixades en setembre.

 

3r d’ESO

Els exercicis i làmines entregades fora del termini establert, no podran se qualificades amb més d’un 5 sobre 10.

Criteris de qualificació 

 • Actitud20%: presentació a la data

                 Feina a classe, esbossos previs, comportament, intenta realitzar un bon acabat.

 • Adequació als continguts 25%:Fa el que es demana . Diferents proves, amb color, materials.(En el bloc :portada, contraportada)
 • Adequació a la tècnic 25% : ben fet, ben acabat, polit
 • Creativitat 30%: enginy, A les edicions de linòleums: fa proves, canvi de color, hi posa nous materials, barreja tècniques...

4t d’ESO

Els exercicis i làmines entregades fora del termini establert, no podran se qualificades amb més d’un 5 sobre 10.

Criteris de qualificació 

 • Actitud20%: presentació a la data

                 Feina a classe, esbossos previs, comportament, intenta realitzar un bon acabat.

 • Adequació als continguts 25%:Fa el que es demana . Diferents proves, amb color, materials.(En el bloc :portada, contraportada)
 • Adequació a la tècnic 25% : ben fet, ben acabat, polit
 • Creativitat 30%: enginy, A les edicions de linòleums: fa proves, canvi de color, hi posa nous materials, barreja tècniques...

 

Dibuix Tècnic

2n de Batxillerat

Es realitzaran dos tipus de prova a cada avaluació:

 • Exàmens parcials: avaluen continguts relacionats amb el que s’ha explicat en les últimes classes. Suposaran fins a un 60% de la nota de l'avaluació. Els exàmens parcials en cap cas es repetiran, encara que la no realització de aquest examen estigui justificada.
 • Exàmens finals:avaluen qualsevol contingut explicat del curs. Suposaran com a mínim un 30% de la nota, aquest percentatge s'anirà incrementant en funció dels exàmens parcials que l'alumne/a no realitzi i sigui justificat,o la qualificació del qual sigui inferior a 2,5. Aquestes proves són obligatòries, els alumnes/as que no es presentin hauran de justificar l'absència per tenir dret a una nova convocatòria. 
 • El 10% restant serà dels exercicis realitzats a l’aula i al llarg del trimestre.
 • A l’examen final del segon trimestre serà possible recuperar el 1er trimestre.
 • A l’examen final del tercer trimestre serà possible recuperar el 2n trimestre.

La nota de l'avaluació serà: la mitja dels exàmens. De cada examen parcial els alumnes tindran l'opció de tornar-lo a fer a casa podent-lo lliurar únicament el següent dia de classe. El 10% de la nota d'aquest “reexamen” serà sumada a la nota de cada parcial.

Recuperació

L'examen final funcionarà com a recuperació de l'avaluació. Al finalitzar el curs es els alumnes que no hagin superat l'assignatura podran presentar-se a una avaluació de mínims. En ser una avaluació de mínims la qualificació serà apte o no apte. La prova contindrà quatre exercicis dels realitzats a classe. La varemació de cadascuna de les parts de l'exercici estarà explicada i serà objectiva. Serà necessari obtenir un 5 per superar l'avaluació.

 

Criteris de qualificació BAS

1r i 2n de Dibuix Tècnic

Es realitzaran una prova a cada avaluació:

 • Exàmen final de cada avaluació :avaluen qualsevol contingut explicat del curs. Suposaran com a mínim un 100% de la nota. Aquestes proves són obligatòries, els alumnes/as que no es presentin hauran de justificar l'absència per tenir dret a una nova convocatòria.
 • A l’examen final del segon trimestre serà possible recuperar el 1er trimestre.
 • A l’examen final del tercer trimestre serà possible recuperar el 2n trimestre.

Recuperació

L'examen final funcionarà com a recuperació de l'avaluació. Al finalitzar el curs es els alumnes que no hagin superat l'assignatura podran presentar-se a una avaluació de mínims. En ser una avaluació de mínims la qualificació serà apte o no apte. La prova contindrà quatre exercicis dels realitzats a classe. La varemació de cadascuna de les parts de l'exercici estarà explicada i serà objectiva. Serà necessari obtenir un 5 per superar l'avaluació.

 

CULTURA AUDIOVISUAL 1R BATX.

El 35% de la nota constarà del treballs que s'aniran fent al llarg de cada avaluació i relatius al que s'ha donat a classe. Aquests tindran una data límit d'entrega. 

El 65% restant de la nota serà la de l'examen de final d'avaluació.

La mitjana de les dues notes serà la nota final del trimestre.

 


Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik