Criteris de recuperació de pendents ...

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS

A principi de curs s'informarà als alumnes que han de recuperar l'assignatura pendent de com es farà i sobre tot quins són els continguts de la matèria.

Un alumne pot recuperar l’assignatura pendent de l’ESO:

 • Si aprova la primera i segona avaluació del curs actual; 

 • O bé, si aprova els dos parcials corresponents a les dues parts en que es divideix la materia del curs. 
  Cada parcial es puntuarà un 20% els exercicis entregats i un 80% la nota de l'examen.
  Hi haurà un examen de recuperació de cada part en l’hora de classe de matemàtiques els dies marcats al calendari.
  Cada examen és eliminatori. 
  Si la mitjana aritmètica dels dos parcials és igual o superior a 5 l’assignatura ja queda aprovada. 
  Si no és així, encara tindran una altra oportunitat (examen final de maig).
  L’alumne haurà de fer un altre examen de la part que no hagi aprovat, en el cas de que ja hagi aprovat una part o de les dues parts, en el cas que no n’hagi aprovat cap.

 • O bé, si aprova l’examen final a maig; 

 • O bé, si aprova l’examen extraordinari a setembre.

Un alumne pot recuperar l’assignatura pendent del BATXILLERAT:

 • Si aprova els dos examens parcials corresponents a les dues parts en que es divideix la materia del curs: la matèria del curs corresponent es divideix en dues parts. 
  Hi haurà un examen de recuperació de cada part en horari acordat amb el profesor/a els dies marcats al calendari. Cada examen és eliminatori. 
  Si la mitjana aritmètica dels dos exàmens és igual o superior a 5 l’assignatura ja queda aprovada. Si no és així, encara tindran una altra oportunitat (examen final de maig). 
  L’alumne haurà de fer un altre examen de la part que no hagi aprovat, en el cas de que ja hagi aprovat una part o de les dues parts, en el cas que no n’hagi aprovat cap. 

 • O bé, si aprova l’examen final a maig; 

 • O bé, si aprova l’examen extraordinari a setembre.

Calendari i continguts de cada una de les parts de cada curs:

PENDENTS DE 1r ESO   CALENDARI

1a Part:

- Nombres naturals.
- Divisibilitat.
- Nombres Enters.
- Nombres Decimals.

2a Part:

- Fraccions.
- Proporcionalitat.
- Àrees i perímetres de figures planes.

1a Part
Setmana del 29 de gener al 2 de febrer

2a Part
Setmana del 23 al 27 d'abril

Final
Setmana del 14 al 18 de maig

PENDENTS DE 2n ESO   CALENDARI

1a Part:

- Divisibilitat i Enters.
- Fraccions.
- Proporcionalitat numèrica.
- Expressions algebraiques. 
- Equacions.

2a Part:.

- Pitàgores i semblança.
- Cossos geomètrics.
- Àrees.
- Volums.
- Funcions i gràfics.

1a Part
Setmana del 29 de gener al 2 de febrer

2a Part
Setmana del 23 al 27 d'abril

Final
Setmana del 14 al 18 de maig

PENDENTS DE 3r ESO CALENDARI

1a Part:

- Fraccions i decimals.
- Potències i arrels. Nombres aproximats.
- Problemes aritmètics.
- Progressions.
- El llenguatge algebraic.

2a Part:

 - Equacions
- Sistemes d’equacions.
- Funcions i gràfics.
- Funcions lineals.
- Estadística i probabilitat

1a Part
Setmana del 29 de gener al 2 de febrer

2a Part
Setmana del 23 al 27 d'abril

Final
Setmana del 14 al 18 de maig

PENDENTS MATEMÀTIQUES I   CALENDARI

1a Part:

 - Nombres reals.
- Successions.
- Funcions elementals.
- Límits de funcions i continuitat.
- Derivades i aplicacions.

2a Part:

- Equacions i inequacions
- Trigonometria
- Geometria plana
- Llocs geomètrics

1a Part
Setmana del 29 de gener al 2 de febrer

2a Part
Setmana del 23 al 27 d'abril

Final
Setmana del 14 al 18 de maig

PENDENTS MATEMÀTIQUES APLICADES CCSS I   CALENDARI

1a Part:

- Estadística
- Distribucions bidimensionals
- La binomial
- La normal
- Nombres reals

2a Part:

- Equacions i inequacions
- Funcions elementals
- Funció exponencial i logarítmic.
- Càlcul de derivades

1a Part
Setmana del 29 de gener al 2 de febrer

2a Part
Setmana del 23 al 27 d'abril

Final
Setmana del 14 al 18 de maig


Comissió convivència

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik