Els criteris de qualificació són ...

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DEPARTAMENT D’ECONOMIA/FOL. CURS 2019/20

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ ECONOMIA (1BATX)

Per a la qualificació de cada avaluació trimestral es tindran en compte:

 • A) Conceptes

Proves escrites a cada avaluació, que podran constar de: preguntes curtes de definició, preguntes d’explicació i altres de raonament o de relació, exercicis pràctics...

Es realitzarà una prova escrita cada dues o tres unitats didàctiques, en funció de la disponibilitat. La nota trimestral serà la mitjana d’aquestes proves. Les proves escrites comptabilitzaran un 80% de la nota.

 • B) Procediments i Actitud

Consisteix a treballs complementaris, que variaran en funció dels temes tractats a l’avaluació. Per exemple, recerques sobre un tema en concret, exposicions, treballs pràctics... Com a actitud, el comportament, respecte al professor i  puntualitat. Aquests procediments i actituds comptabilitzaran un 20% de la nota.

Cal tenir en compte:

 • Per aprovar l’assignatura s’han de tenir aprovades totes les avaluacions o, en el cas de tenir-ne una de suspesa amb un 4, que la mitjana sigui aprovat.
 • Les activitats o treballs avaluables no es tindran en compte si no s’entreguen dins el termini determinat pel professor.
 • Només es realitzarà una prova extraordinària d’un examen si existeix un certificat metge oficial o una altra circumstància greu i demostrable.
 • Si la nota de cada avaluació és major de 4, es farà la nota mitjana del curs, i si arriba a 5, l’alumne haurà aprovat la matèria.
 • Es valora una adequada expressió escrita i oral. Per tant, les errades ortogràfiques poden restar fins a un punt de la nota de l’examen.
 • Si es troba a un alumne copiant se li suspendrà l’avaluació i haurà d’anar directament a la recuperació.

Criteris de recuperació:

 • Els alumnes que suspenguin algun dels exàmens (punt 1 de l’apartat “Avaluació”) amb menys d’un 4 de nota, o bé obtinguin una puntuació superior al 4 en tots els exàmens però la mitjana del trimestre no arribi a 5, podran presentar-se a exàmens de recuperació. Els exàmens de recuperació es faran abans d’acabar cada trimestre.
 • La recuperació dels treballs vindrà condicionada per un mínim d’assistència a classe i la realització dels treballs obligatoris pendents. En cas d’alumnes que no puguin assistir a part o totes les classes per raons justificades, la professora -juntament amb l’equip docent- determinarà la manera de recuperar els treballs.
 • Hi haurà un examen al juny per oferir la possibilitat de recuperar el o els trimestres que no s’hagin superat al llarg del curs. I a la convocatòria extraordinària de setembre es guardaran els trimestres que s’hagin aprovat durant el curs. Per tant, només serà necessari presentar-se d’una part, si n’és el cas.

2N BATXILLERAT: ECONOMIA DE L’EMPRESA:

Per a l’avaluació es tindran en compte els següents instruments:

 1. a) Proves escrites: una al terme de cada unitat didàctica. S’haurà de treure un mínim de 4 per tal de fer mitjana amb altres unitats .
 2. b) Procediments i actituds: es reservarà fins un 10% de la nota per valorar les distintes activitats proposades i resoltes, així com també l’interès de l’alumne cap a la matèria, l’assistència a classe i l’adequació del seu comportament.

La nota de cada avaluació serà la mitjana aritmètica de les proves fetes a cada avaluació (s’ha de treure un mínim de 4 en cada examen per a fer mitjana).

1ER BATXILLERAT SEMIPRESENCIAL: ECONOMIA:

Per aprovar el curs s’haurà d’aprovar cada avaluació.

Per a la qualificació de cada avaluació es tindrà en compte:

-L’examen:

Constarà de 5 preguntes, basades en els exercicis de cada unitat i algú exercici pràctic vist a la unitat: 75%

- Exercicis de cada unitat realitzats i lliurats en el temps determinat: 10%

- Exercicis de dues lectures de cada unitat i del seu annex: 15%

2N BATXILLERAT SEMIPRESENCIAL: ECONOMIA DE L’EMPRESA

Per aprovar el curs s’haurà d’aprovar cada avaluació.,

Amb un 4 mínim per a fer mitjana.

Per a la qualificació de cada avaluació es tindrà en compte:

 1. L’examen, es farà un per avaluació
 2. Constarà de 5 preguntes, basades en els exercicis de cada unitat i algú exercici pràctic vist a la unitat: 75%

- Exercicis de cada unitat realitzats i lliurats en el temps determinat: 10%

- Exercicis de dues lectures de cada unitat i del seu annex: 15%

Els exàmens de cada avaluació constaran de preguntes curtes de definició, preguntes d'explicació i altres de raonament o de relació. També hi haurà algun exercici pràctic sempre que hagi estat estudiat als temes de la corresponent avaluació.

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ EMPRENEDURIA ( 3º ESO)

Per a l’avaluació es tindran en compte els següents instruments:

 • Proves escrites: es realitzarà una prova escrita al termini de cada unitat didàctica. La

nota de l’avaluació serà la nota mitjana d’aquestes proves. Les proves escrites

comptabilitzaran un 60% de la nota.

 • Treballs: els treballs i les tasques lliurades al professor aportaran un 20% a la nota de

la assignatura.

 • Procediments i actituds: es reservarà fins un 20% de la nota per valorar la realització

de les diferents tasques encomanades, així com també l’interès de l’alumne cap a la

matèria, l’assistència a classe i l’adequació del seu comportament.

Cal tenir en compte:

 • Per aprovar l’assignatura s’han de tenir aprovades totes les avaluacions o, en el cas de tenir-ne una de suspesa amb un 4, que la mitjana sigui aprovat.
 • Les activitats o treballs avaluables no es tindran en compte si no s’entreguen dins el termini determinat pel professor.
 • Només es realitzarà una prova extraordinària d’un examen si existeix un certificat metge oficial o una altra circumstància greu i demostrable.
 • Es farà una recuperació al final de cada avaluació.
 • Si la nota de cada avaluació és major de 4, es farà la nota mitjana del curs, i si arriba a 5, l’alumne haurà aprovat la matèria.
 • Si es troba a un alumne copiant se li suspendrà l’avaluació i haurà d’anar directament a la recuperació.
 • CRITERIS DE QUALIFICACIÓ FOL GM

Criteris de qualificació generals:

Per la qualificació de l’alumne/a es tindran en compte els següents punts:

 • Exàmens realitzats a l’avaluació. Prova escrita en paper o ordinador amb preguntes teòriques i/o exercicis pràctics, on es fa referència als criteris d’avaluació. També ens referim aquí als casos pràctics, petits projectes o treballs, que es realitzen a l’avaluació en compte d’exàmens.
 • Exercicis realitzats i participació a classe. Es tracta de valorar la participació de l’alumne/a a classe; els exercicis pràctics i teòrics realitzats (individuals o en grup; i escrits o realitzats a l’ordinador), les seves intervencions i explicacions sobre activitats i exercicis proposats també es tindran en compte, així com el seu interès i dedicació.
 • Observacions diverses del professorat. Com per exemple, assistència a classe, puntualitat, comportament...

L’assignatura es dividirà en tres avaluacions, cada una de les quals haurà de ser aprovada per separat per l’alumne/a.

Per a l’avaluació es tindran en compte els següents instruments:

 1. a) Proves escrites: es realitzarà una prova escrita al termini de cada una o dues unitats didàctiques. La nota de l’avaluació serà la nota mitjana d’aquestes proves, sempre que arribin a un mínim de 4 punts. Les proves escrites comptabilitzaran un 70% de la nota.
 2. b) Treballs i/o exposicions: els treballs i les possibles exposicions orals realitzades durant els curs aportaran un 20% a la nota de l'assignatura.
 3. b) Procediments i actituds: es reservarà fins un 10% de la nota per valorar la realització de les diferents tasques encomanades, així com també l’interès de l’alumne cap a la matèria, l’assistència a classe i l’adequació del seu comportament.

- Si l’alumne/a ha aprovat totes les avaluacions, la nota final ordinària de curs serà la mitja aritmètica de les avaluacions.

- Si l’alumne/a no recupera alguna avaluació, la nota final ordinària serà la mitja de les tres avaluacions, sent sempre una nota igual o menor que 4.

Criteris de recuperació:

Hi haurà una recuperació dels exàmens no superats abans del final de cada avaluació trimestral. El curs es supera si la mitjana de les tres avaluacions supera la nota de 5.

 • CRITERIS DE QUALIFICACIÓ EIE 2º GM

- Criteris de qualificació generals.

Per la qualificació de l’alumne/a es tindran en compte els següents punts:

Exàmens realitzats a l’avaluació. Prova escrita en paper o ordinador amb preguntes teòriques i/o exercicis pràctics, on es fa referència als criteris d’avaluació. També ens referim aquí als casos pràctics, petits projectes o treballs, que es realitzen a l’avaluació en compte d’exàmens.

Exercicis realitzats i participació a classe: es tracta de valorar la participació de l’alumne/a a classe; els exercicis pràctics i teòrics realitzats (individuals o en grup; i escrits o realitzats a l’ordinador), les seves intervencions i explicacions sobre activitats i exercicis proposats també es tindran en compte, així com el seu interès i dedicació.

Un projecte final consistent en la realització d’un pla d’empresa amb el màxim de detall.

Observacions diverses del professor. Com per exemple, assistència a classe, puntualitat, comportament,...

L’assignatura es dividirà en dos avaluacions, cada una de les quals haurà de ser aprovada per separat per l’alumne/a.

A cada avaluació es faran un, dos o més exàmens.

La nota de cada avaluació corresponent a l’apartat d’exàmens (o projecte) serà la mitja aritmètica entre totes les proves realitzades, sempre que a cada examen o projecte es tregui una nota mínima d’un 4. En cas contrari l’alumne/a tindrà que recuperar aquells exàmens en els que hagi tret menys d’un 4 la recuperació de final d’avaluació sense necessitat de repetir les proves en les que hagi tret un 5 o més.

Tots els exercicis, activitats o pràctiques demanades a classe per el professor hauran de tenir una nota mínima de 4 i hauran de ser lliurades obligatòriament pels alumnes a la data i hora fixades pel professor per a poder aprovar l’avaluació. En cas que no s’entregui algun o alguns treballs o pràctiques a temps o es tregui una nota inferior a 4, l’alumne/a tindrà la oportunitat d’entregar aquests treballs i pràctiques un dia que determinarà el professor per tal de poder aprovar l’avaluació.

La part d’observacions diverses del professor serà un complement a la nota final de l’avaluació.

L’avaluació es considerarà aprovada quan l’alumne no tingui treballs pendents d’entrega o no tingui notes inferiors a 4, i a més, la mitja dels exàmens i pràctiques per separat siguin d’un 5 cadascuna com a mínim.

La nota final de cada avaluació, es realitzarà amb una ponderació dels següents apartats:

Exàmens (o projecte) realitzats a l’avaluació: 70%.

Exercicis, activitats o pràctiques demanades a classe pel professor: 20%.

Observacions directes del professor: 10%.

El redonament es farà de la següent manera: si el primer decimal és igual o major que cinc, es sumarà un punt a la part entera; en cas contrari es deixarà la part entera de la nota calculada. Aquest redonament es farà sempre i quan la nota sigui per lo menys un 5.

- Si l’alumne/a ha aprovat totes les avaluacions, la nota final ordinària de curs serà la mitja aritmètica de les avaluacions. El redonament es farà de la següent manera: si el primer decimal és igual o major que cinc, es sumarà un punt a la part entera; en cas contrari es deixarà la part entera de la nota calculada.

- Si l’alumne/a no recupera alguna avaluació, la nota final ordinària serà la mitja de les tres avaluacions, sent sempre una nota igual o menor que 4.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ ECONOMIA (4ºESO)

Per a l’avaluació es tindran en compte els següents instruments:

 • Proves escrites: es realitzaran proves escrites al llarg de cada trimestre. La nota serà la

nota mitjana d’aquestes proves. Les proves escrites comptabilitzaran un 60% de la nota

de l’avaluació.

 • Treballs: els treballs i les tasques lliurades al professor aportaran un 20% a la nota de la assignatura. Inclouen la llibreta de classe.
 • Procediments i actituds: es reservarà fins un 20% de la nota per valorar la realització

de les diferents tasques encomanades, així com també l’interès de l’alumne cap a la

matèria, l’assistència a classe i l’adequació del seu comportament.

Cal tenir en compte:

 • Per aprovar l’assignatura s’han de tenir aprovades totes les avaluacions o, en el cas de tenir-ne una de suspesa amb un 4, que la mitjana sigui aprovat.
 • Les activitats o treballs avaluables no es tindran en compte si no s’entreguen dins el termini determinat pel professor.
 • Només es realitzarà una prova extraordinària d’un examen si existeix un certificat metge oficial o una altra circumstància greu i demostrable.
 • Si la nota de cada avaluació és major de 4, es farà la nota mitjana del curs, i si arriba a 5, l’alumne haurà aprovat la matèria.
 • Si es troba a un alumne copiant se li suspendrà l’avaluació i haurà d’anar directament a la recuperació.

Criteris de recuperació:

 • Es farà una recuperació de les proves escrites al final de cada avaluació.
 • Les tasques i treballs, incloent la llibreta de classe, es recuperen presentant-los en la forma i termini determinats pels docents.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ EMPRENEDURIA 4º ESO

Per a l’avaluació es tindran en compte els següents instruments:

 1. a) Proves escrites: es realitzarà una prova escrita al termini de cada unitat didàctica. La nota de l’avaluació serà la nota mitjana d’aquestes proves. Les proves escrites comptabilitzaran un 60% de la nota.
 2. b) Treballs: els treballs i les tasques lliurades al professor aportaran un 20% a la nota de l'assignatura. Inclouen la llibreta de classe.
 3. c) Procediments i actituds: es reservarà fins un 20% de la nota per valorar la realització de les diferents tasques encomanades, així com també l’interès de l’alumne cap a la matèria, l’assistència a classe i l’adequació del seu comportament.

Cal tenir en compte:

 • Per aprovar l'assignatura s'han de tenir aprovades totes les avaluacions o, en el cas de tenir-ne una de suspesa amb un 4, que la mitjana sigui aprovat.
 • Les activitats o treballs avaluables no es tindran en compte si no s’entreguen dins el termini determinat pel professor.
 • Només es realitzarà una prova extraordinària d’un examen si existeix un certificat metge oficial o una altra circumstància greu i demostrable.
 • Si la nota de cada avaluació és major de 4, es farà la nota mitjana del curs, i si arriba a 5, l’alumne haurà aprovat la matèria.
 • Si es troba a un alumne copiant se li suspendrà l’avaluació i haurà d’anar directament a la recuperació.

Criteris de recuperació:

 • Es farà una recuperació de les proves escrites al final de cada avaluació.
 • Les tasques i treballs, incloent la llibreta de classe, es recuperen presentant-los en la forma i termini determinats pels docents.
Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik