CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS

La recuperació, dels alumnes pendents; estarà orientada a comprovar si els alumnes han assolit el nivell mínim recollit en els objectius corresponents; per això avaluarem:   

1- L'ús de distintes fonts d'informació i el seu posterior tractament (elaboració d'esquemes dels temes tractats durant el curs).

2- Continguts: els objectius mínims presents en la programació.

 

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik