1r ESO

Al llarg del curs s'han programat tres avaluacions, la qualificació que rebi l'alumne de cadascuna de les avaluacions serà el resultat dels següents criteris:

-          Es faran un mínim de dues  proves escrites o orals.

-          No es podrà fer mitjana de les notes dels exàmens alguna nota és menor de 3’5.

Exàmens

60 %

Treballs

10 %

Deures i quadern

20 %

Comportament

10 %

-    Dins el percentatge del comportament es tindrà en compte que l’alumne tingui el material  necessari per l’assignatura i que mostri interès i curiositat per l’estudi.

Les qualificacions finals de curs, reflectiran una valoració global de l’aprofitament del curs per part de l'alumne. Per aprovar el curs l’alumne ha de tenir mínim un 5 a cada avaluació.

-     La qualificació de l'àrea de Ciències de la Naturalesa a 1r  d'ESO serà el resultat de l'avaluació contínua i integradora del treball de classe, dels alumnes, al llarg de tot el curs.

a) Tipus de proves

- Les proves específiques és possible fer-les de diversos tipus:

·         Test amb respostes múltiples.

·         Prova oberta.

·         Exposició oral d'un tema.

·         Resolució d'exercicis.

·         D'anàlisi i síntesi (Comentaris de text, interpretació de diapositives, comentaris de vídeos, etc.)

·         De tècniques adquirides a les activitats pràctiques.

b) Proves de  setembre: els continguts mínims exigibles en les proves de setembre, seran tots els desenvolupats i explicats en classe al llarg del curs. Aquestes proves són pels alumnes que no hagin superat les avaluacions i recuperacions fetes al llarg del curs. Els alumnes rebran feina per fer durant l’estiu i aquesta es tindrà en compte si la nota de la prova feta en setembre és igual o superior a quatre.           

c) Altres:                                  

- En cas de trobar a un alumne copiant en un examen, aquest examen tindrà la qualificació de zero, i per tant l’avaluació quedarà suspesa. Si aquest cas és a la tercera avaluació haurà de recuperar la matèria de tot el curs a setembre

- Si dos alumnes es troben parlant, copiant un del altre o mostrant un al altre l’examen,  s’aplicarà la norma anterior a els dos alumnes (el què ha intentat copiar i el què ha col·laborat a fer-ho)

- Quan un alumne falti a un examen deurà justificar la falta amb un justificant mèdic. El termini de presentació d’aquest justificant seran els 3 dies posteriors a la data de l’examen que ha faltat. En cas contrari no podrà fer l’examen i es valorarà amb una qualificació de 0.

- Per acord de la CCP i amb la finalitat de valorar les competències bàsiques, un 10% de la puntuació de les proves escrites es reservarà per els aspectes formals relatius a la presentació global (capacitat de síntesi relació i expressió) i a l’ortografia. (-0´1 per cada falta d’ortografia).

3r ESO

Al llarg del curs s'han programat tres avaluacions, la qualificació que rebi l'alumne de cadascuna de les avaluacions serà el resultat dels següents criteris:

 • Es faran un mínim de dues proves escrites o orals.

 • No es podrà fer mitjana de les notes dels exàmens alguna nota és menor de 3’5.

 • Dins el percentatge del comportament es tindrà en compte que l’alumne tingui el material necessari per l’assignatura i que mostri interès i curiositat per l’estudi.

 • Les qualificacions finals de curs, reflectiran una valoració global del aprofitament del curs per part de l'alumne. Per aprovar el curs l’alumne ha de tenir mínim un 5 a cada avaluació

Exàmens

70 %

Treballs

10 %

Deures i quadern

10 %

Comportament

10 %

a) Tipus de proves

 • Les proves específiques és possible fer-les de diversos tipus:

  • Test amb respostes múltiples.

  • Prova oberta.

  • Exposició oral d'un tema.

  • Resolució d'exercicis.

  • D'anàlisi i síntesi (Comentaris de text, interpretació de diapositives, comentaris de vídeos, etc.)

  • De tècniques adquirides a les activitats pràctiques.

b) Proves de  setembre

    Els continguts mínims exigibles en les proves de setembre, seran tots els desenvolupats i explicats en classe al llarg del curs. Aquestes proves són pels alumnes que no hagin superat les avaluacions i recuperacions fetes al llarg del curs. Els alumnes rebran feina per fer durant l’estiu i aquesta es tindrà en compte si la nota de la prova feta en setembre és igual o superior a quatre.   

c) Altres:   

- En cas de trobar a un alumne copiant en un examen, aquest examen tindrà la qualificació de zero, i per tant l’avaluació quedarà suspesa. Si aquest cas és a la tercera avaluació haurà de recuperar la matèria de tot el curs a setembre

- Si dos alumnes es troben parlant, copiant un del altre o mostrant un al altre l’examen,  s’aplicarà la norma anterior a els dos alumnes (el què ha intentat copiar i el què ha col·laborat a fer-ho)

- Quan un alumne falti a un examen deurà justificar la falta amb un justificant mèdic. El termini de presentació d’aquest justificant seran els 3 dies posteriors a la data de l’examen que ha faltat. En cas contrari no podrà fer l’examen i es valorarà amb una qualificació de 0.

- Per acord de la CCP i amb la finalitat de valorar les competències bàsiques, un 10% de la puntuació de les proves escrites es reservarà per els aspectes formals relatius a la presentació global (capacitat de síntesi relació i expressió) i a l’ortografia. (-0´1 per cada falta d’ortografia).

4t ESO

Al llarg del curs s'han programat tres avaluacions, la qualificació que rebi l'alumne de cadascuna de les avaluacions serà el resultat dels següents criteris:

 • Es faran un mínim de dues  proves escrites o orals.

 • No es podrà fer mitjana de les notes dels exàmens alguna nota és menor de 4.

 • Dins el percentatge del comportament es tindrà en compte que l’alumne tingui el material  necessari per l’assignatura i que mostri interès i curiositat per l’estudi.

 • Les qualificacions finals de curs, reflectiran una valoració global del aprofitament del curs per part de l'alumne.

 • Per aprovar el curs l’alumne ha de tenir mínim un 5 a cada avaluació.

 • La qualificació de l'àrea de Biologia i Geologia a 4t d'ESO serà el resultat  de l'avaluació contínua i integradora del treball de classe, dels alumnes, al llarg de tot el curs.

Exàmens

80 %

Treballs

10 %

Deures i quadern

5 %

Comportament

5 % imprescindible

a) Tipus de proves

- Les proves específiques és possible fer-les de diversos tipus:

·        Test amb respostes múltiples.

·        Prova oberta.

·        Exposició oral d'un tema.

·        Resolució d'exercicis.

·        D'anàlisi i síntesi (Comentaris de text, interpretació de diapositives, comentaris de vídeos, etc.)

·        De tècniques adquirides a les activitats pràctiques.

b) Proves de  setembre: els continguts mínims exigibles en les proves de setembre, seran tots els desenvolupats i explicats en classe al llarg del curs. Aquestes proves són pels alumnes que no hagin superat les avaluacions i recuperacions fetes al llarg del curs. Els alumnes rebran feina per fer durant l’estiu i aquesta es tindrà en compte si la nota de la prova feta en setembre és igual o superior a quatre.           

c) Altres:                                     

- En cas de trobar a un alumne copiant en un examen, aquest examen tindrà la qualificació de zero, i per tant l’avaluació quedarà suspesa. Si aquest cas és a la tercera avaluació haurà de recuperar la matèria de tot el curs a setembre

- Si dos alumnes es troben parlant, copiant un del altre o mostrant un al altre l’examen,  s’aplicarà la norma anterior a els dos alumnes (el què ha intentat copiar i el què ha col·laborat a fer-ho)

- Quan un alumne falti a un examen deurà justificar la falta amb un justificant mèdic. El termini de presentació d’aquest justificant seran els 3 dies posteriors a la data de l’examen que ha faltat. En cas contrari no podrà fer l’examen i es valorarà amb una qualificació de 0.

- Per acord de la CCP i amb la finalitat de valorar les competències bàsiques, un 10% de la puntuació de les proves escrites es reservarà per els aspectes formals relatius a la presentació global (capacitat de síntesi relació i expressió) i a l’ortografia. (-0´1 per cada falta d’ortografia).

Ciències Aaplicades a l’Activitat Professional

Al llarg del curs s'han programat tres avaluacions, la qualificació que rebi l'alumne de cadascuna de les avaluacions serà el resultat dels següents criteris:

- Es faran un mínim de dues proves escrites o orals.

- No es podrà fer mitjana de les notes dels exàmens alguna nota és menor de 3’5.

Proves             30 %

Treball                       30 %

Quadern de laboratori     20 %

Comportament        20 %

- Les proves específiques és possible fer-les de diversos tipus:

    - Test amb respostes múltiples.

    - D'anàlisi i síntesi (comentaris de text, interpretació de gràfiques, comentaris de     vídeos, etc.)

- De tècniques adquirides a les activitats pràctiques.

Treball:

- Feina diària al laboratori

- Treballs de recerca d’informació a l'aula d’informàtica.

- Informes de les pràctiques desenvolupades amb l'anàlisi i comunicació de resultats.

- Comportament: es tindrà en compte que l’alumne tingui el material necessari per l’assignatura, que mostri interès i curiositat per les activitats que es desenvolupin pero especialment es valorarà el rigor en el desenvolupament de les activitats, el respecte per les normes de treball així com la seguretat i higiene al laboratori.

La qualificació de l'àrea de Ciències Aplicades a l'activitat professional a 4t d'ESO serà el resultat de l'avaluació contínua i integradora del treball de classe, dels alumnes, al llarg de tot el curs.

Biologia 1r Batxillerat

Al llarg del curs s'han programat tres avaluacions, la qualificació que rebi l'alumne de 1r de Batxillerat de cadascuna de les avaluacions serà el resultat de:

-         La qualificació de proves escrites, orals i treballs, amb una valoració d’un 90%. No es podrà fer mitjana de les notes d’exàmens i treballs si alguna és menor de 4 i per tant, l’avaluació quedarà suspesa.

-         La valoració del treball diari així com l’interés i actituts mostrats tant a l’aula com al laboratori, el 10%.

-    La nota de final de curs serà la mitjana de les notes de les tres avaluacions (amb decimals).

-         A final de curs es pot fer una prova en la que hagin de demostrar coneixements de l’assignatura assolits durant tot el curs. Aquesta prova pot servir per arrodonir la nota final.

a) Tipus de proves

- Les proves específiques és possible fer-les de diversos tipus:

·        Prova oberta (preguntes de desenvolupament o de resposta curta).

.    Proves de tipus test.

·        Exposició oral d'un tema.

.    Treballs guiats.

·        Resolució d'exercicis.

·        D'anàlisi i síntesi (Comentaris de text, interpretació d’imatges, comentaris de vídeos, etc.)

b) Proves de  setembre: els continguts mínims exigibles en les proves de setembre, seran tots els desenvolupats i explicats en classe al llarg del curs. Aquestes proves són pels alumnes que no hagin superat les avaluacions i recuperacions fetes al llarg del curs.

En Batxillerat, queda com a opció del professor encarregar un treball com a complement de les proves de recuperació a setembre.    

c) Altres:       

- En cas de trobar a un alumne copiant en un examen, aquest examen tindrà la qualificació de zero, i per tant l’avaluació quedarà suspesa. Si aquest cas és a la tercera avaluació haurà de recuperar la matèria de tot el curs a setembre

- Si dos alumnes es troben parlant, copiant un del altre o mostrant un al altre l’examen,  s’aplicarà la norma anterior a els dos alumnes (el què ha intentat copiar i el què ha col·laborat a fer-ho)

- Quan un alumne falti a un examen deurà justificar la falta amb un justificant mèdic. El termini de presentació d’aquest justificant seran els 3 dies posteriors a la data de l’examen que ha faltat. En cas contrari no podrà fer l’examen i es valorarà amb una qualificació de 0.

- Per acord de la CCP i amb la finalitat de valorar les competències bàsiques, un 10% de la puntuació de les proves escrites es reservarà per els aspectes formals relatius a la presentació global (capacitat de síntesi relació i expressió) i a l’ortografia. (-0´1 per cada falta d’ortografia). De la mateixa manera, per a cada falta d’assistència no justificada es pot descontar 0’25 punts a la nota final de l’assignatura.

Biologia 2n Batxillerat

Al llarg del curs s'han programat tres avaluacions, la qualificació que rebi l'alumne de cadascuna de les avaluacions serà el resultat de:

           - La valoració de les preguntes orals, escrites i treballs realitzats a casa i a classe a 2n de Batxillerat, serà el 90%.

           - La valoració de les actituds: a 2n de Batxillerat serà el 10%.

           - Dins el percentatge de l’actitud es tindrà en compte que l’alumne tingui el material  necessari per l’assignatura i que mostri interès i curiositat per l’estudi.

Les qualificacions finals de curs, reflectiran una valoració global del aprofitament del curs per part de l'alumne.

1. L'avaluació serà contínua, de forma que cada nota d'avaluació correspondrà a tota la matèria vista a la data.

A cada prova o examen s'inclouran preguntes de tota la matèria explicada, així com la relació entre temes.

Els exàmens han de tenir la qualificació mínima d'un 4, per poder fer nota mitja amb els altres. Les qualificacions seran d'un mínim de dos  proves escrites.

A les classes del matí la nota serà ponderada en funció del nombre de temes que entren a cada examen. Es faran tres exàmens per avaluació. El primer valdrà 20%, el segon 30% i el tercer 50%.

2.  Puntuació de les exposicions realitzades a classe diferenciant: Assimilació dels continguts, claredat d'idees, diferenciació entre fets i hipòtesi, resum general.

3. Es podrà demanar la realització de treballs individuals concrets, als quals tindrà que respondre oralment l'alumne. Podran servir com a sistema de recuperació general  dels citats temes.

a) Tipus de proves

- Les proves específiques és possible fer-les de diversos tipus:

·        Prova oberta.

·        Exposició oral d'un tema.

·        Resolució d'exercicis.

·        D'anàlisi i síntesi (Comentaris de text, interpretació de diapositives, comentaris de vídeos, etc.)

b) Proves de  setembre.

            Els continguts mínims exigibles en les proves de setembre, seran tots els desenvolupats i explicats en classe al llarg del curs. Aquestes proves són pels alumnes que no hagin superat les avaluacions i recuperacions fetes al llarg del curs.

En Batxillerat, queda com a opció del professor encarregar un treball com a complement de les proves de recuperació a setembre.     

c) Altres:                                     

- En cas de trobar a un alumne copiant en un examen, aquest examen tindrà la qualificació de zero, i per tant l’avaluació quedarà suspesa. Si aquest cas és a la tercera avaluació haurà de recuperar la matèria de tot el curs a setembre

- Si dos alumnes es troben parlant, copiant un del altre o mostrant un al altre l’examen,  s’aplicarà la norma anterior a els dos alumnes (el què ha intentat copiar i el què ha col·laborat a fer-ho)

- Quan un alumne falti a un examen deurà justificar la falta amb un justificant mèdic. El termini de presentació d’aquest justificant seran els 3 dies posteriors a la data de l’examen que ha faltat. En cas contrari no podrà fer l’examen i es valorarà amb una qualificació de 0.

- Per acord de la CCP i amb la finalitat de valorar les competències bàsiques, un 10% de la puntuació de les proves escrites es reservarà per els aspectes formals relatius a la presentació global (capacitat de síntesi relació i expressió) i a l’ortografia. (-0´1 per cada falta d’ortografia).

Projecte nutrició 1r ESO

L’avaluació del projecte es farà conjuntament amb la de l’àrea de Biologia i Geologia. Equivaldrà a un 10% de la nota de Biologia i tindrem en compte l’actitud, participació i activitats realitzades a classe.

Projecte fotografia 1r ESO

En l’avaluació formativa i sumativa s’usaran els següents instruments o activitats amb els següents percentatges en la nota final:

- Activitats diàries ( treballs individuals i en grup). 70%

- Actitud (participació, material, esforç, ...). 30%

Per qualificar els treballs dels alumnes es donaran unes dates fixes pel lliurament. Aquestes aniran d’acord amb el criteri del professor, malgrat  això, els alumnes que lliurin fora de termini el treball, la qualificació serà inferior segons la consideració del professor. Quan un alumne no porti material de forma reiterada se li descomptarà fins al 30% de la nota.

Les recuperacions durant el trimestre seran semblants als treballs realitzats durant l’avaluació.

Projecte Cultura eivissenca 3r ESO

S’avaluaran:

 • Les tasques que facin els alumnes a cadascuna de les sessions, i també els productes que hagin elaborat be sigui en grup o individualment.

 • El quadern que s’haurà anat realitzant al llarg del curs. En ell, els alumnes hauran de deixar constància del que han fet en cada tema (posant-hi el nom del professor corresponent), de manera que tots quatre docents el podrem avaluar i tenir coneixement del desenvolupament del projecte.

 • La preparació d’un itinerari, amb el qual conclourà el projecte.

La qualifcació del projecte a cada avaluació durant el curs es consensuarà amb els professors que imparteixin classe i al final es posarà una nota entre els quatre.

La qualificació apareixerà com a Projecte de Cultura eivissenca i augmentarà o dismunuirà un 0,5 la nota de la matèria relacionada.

Cultura cientíca

1.-Puntuació obtinguda en les activitats puntuables en cada unitat. Les activitats obligatòries suposen el 25% de la nota, les activitats voluntàries poden pujar fins a un punt adicional. Al final de l’avaluació es realitzarà una mitjana de la puntuació obtinguda en cada trimestre. La puntuació obtinguda s'afegirà al resultat final de l'avaluació.

2.-Puntuació obtinguda a les proves escrites. Les proves escrites són l'instrument fonamental d'avaluació en el batxillerat a distància, suposaran el 75% de la nota. Les proves escrites tenen una puntuació de 0 a 10 punts. Aquestes en l'ensenyament a distància tenen carácter voluntari.

Obtenció de la nota final d'avaluació i del curs.

- Per establir la nota final de cada avaluació, la mitjana de la puntuació obtinguda en l'apartat d'activitats de les unitats corresponents s'afegirà a la nota obtinguda en la prova escrita com a compensació per haver-les realitzat, ja que el professor/a ho interpreta com un interès pels temes tractats i un esforç per desenvolupar habilitats relacionades amb l’estudi i la motivació.

- La nota al final del curs s’obté de la mitjana entre les tres avaluacions. Si aquesta mitjana supera el 5 es considerarà aprovada la matèria.

- Una avaluació positiva en la comprovació d’alguna de les lectures, significarà un punt addicional al final del curs si en la matèria s'han recomanat llibres de lectura.

- Per l'avaluació extraordinària, només es tindrà en compte la nota de la prova escrita. Cap resultat obtingut amb anterioritat s’aplicarà. En el disseny de les proves     escrites, es plantejaran qüestions i activitats avaluables amb qualsevol dels criteris d'avaluació de les unitats didàctiques impartides durant el mateix període i elaborades d'acord amb els corresponents estàndards d'aprenentatge per tal què la informació obtinguda pugui ser significativa. Les activitats oferides durant el curs es plantejaran de manera que a l'alumne se li puga valorar amb els criteris d'avaluació curriculars en relació al que proposen els estàndards d'aprenentatge i de forma que puguin estimular les competències bàsiques que cada matèria contribueix de la millor manera possible.

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS

La recuperació, dels alumnes pendents; estarà orientada a comprovar si els alumnes han assolit el nivell mínim recollit en els objectius corresponents; per això avaluarem:   

1- L'ús de distintes fonts d'informació i el seu posterior tractament (elaboració d'esquemes dels temes tractats durant el curs).

2- Continguts: els objectius mínims presents en la programació.

Les activitats de recuperació per als alumnes amb matèries pendents a ESO

A segon d'ESO, els alumnes que tinguin insuficient de la matèria de Biologia i Geologia de 1r d'ESO, han de recuperar aquesta matèria, amb la fi de no deixar llacunes de coneixement per a cursos posteriors. D'aquesta recuperació es faran càrrec en Xavier Mas.

Els alumnes de 3r amb la matèria de Biologia i Geologia de 1r seran recuperats per na Pepa Planells i en Xavier Mas.

Els alumnes de 4rt d’ESO amb les matèries pendents de 1r i 3r seran recuperats per n’ Ana Guasch i na Pepa Planells.

Aquests alumnes realitzaran al llarg del curs treballs amb resums i esquemes dels temes treballats al curs pendent. Han de ser lliurats als professors encarregats de la seva avaluació.

Si aproven les avaluacions de la matèries impartides pel departament de Biologia i Geologia en el curs en el que es troben matriculats i fan els treballs del curs pendent, la matèria pendent estarà aprovada, si no és així tindran l’oportunitat de fer una prova escrita de la matèria pendent de cada avaluació.

La prova escrita i els treballs entregat participaran de la qualificació final amb un 70 i un 30% a 1r d’ESO i un 80% i 20% a 3r d’ESO (en cas de no haver aprovat el 1r i 2n trimestres).

Durant el tercer trimestre, els alumnes que no han aprovat la matèria pendent durant els dos trimestres anteriors poden fer una prova escrita final de recuperació. Per poder accedir a aquesta última prova es condició indispensable haver-ne presentat a les dues anteriors.

En cas de no superar aquesta última recuperació, podran examinar-se de la matèria pendent complerta en setembre. Queda com opció del professor encarregar un treball com a complement de les proves de recuperació a setembre.

Tots els alumnes pendents de 1r i de 3r de Biologia i Geologia han de lliurar dos treballs i realitzar dos exàmens escrits llevat que tingui l’avaluació anterior a l’examen aprovada. Els treballs s’han d’entregar abans de l’examen.

Els exàmens es faran en les dades següents de 17:00 a 18:00 al laboratori 3.

1a part: dijous 24 de gener.

2a part: dijous 11 d’abril.

Final: dijous 23 de maig (els que hagin aprovat els dos anteriors no fa falta que es presentin al final).

Biologia i Geologia 1r ESO

Per recuperar Biologia i Geologia de 1r ESO s’haurà de lliurar dos treballs i realitzar dos exàmens escrits llevat que tinguis l’avaluació anterior a l’examen aprovada. Si es suspenen els exàmens es podrà fer un tercer control que inclourà tot el temari.

La qualificació s’obtindrà de valorar en un 70% els exàmens escrits i un 30% els treballs. Per poder aprovar serà necessari un mínim de 4 en cada examen escrit.

El primer treball s’haurà de lliurar el 24 de gener. L’exàmen es farà el 24 de gener al laboratori 3 de 17:00 a 18:00.

El segon treball s’haurà de lliurar el 11 d’abril. L’examen es farà el 11 d’abril al laboratori 3 de 17:00 a 18:00.

Els treballs consistiran en respondre correctament les activitats que s’esmenten a les taules següents:

Primera part:

Unitat 1

L’univers i el nostre planeta

Activitats pàgina 23 i 24

Unitat 2

La geosfera

Activitats pàgina 44 i 45

Unitat 3

L’atmosfera

Activitats pàgina 62 i 63

Unitat 4

La hidrosfera

Activitats pàgina 80 i 81

Unitat 5

La biosfera

Activitats pàgina 102 i 103

    

Segona part:

Unitat 6

Els vertebrats

Activitats pàgina 122 i 123

Unitat 7

Els invertebrats

Activitats pàgina 142 i 143

Unitat 8

Funcions vitals

Activitats pàgina 162 i 163

Unitat 9

Les plantes

Activitats pàgina 182 i 183

Unitat 10

Els fongs i els protoctists

Activitats pàgina 202 i 203

Els que no hagin recuperat amb els exàmens anteriors es podran presentar a un examen on entrarà tot el temari el dia 23 de maig. L’examen es farà al laboratori 3 de 17:00 a 18:00.

Biologia i Geologia de 3r curs d’ESO.   

Biologia i Geologia és opcional a 4t d’ESO, per aquest motiu és necessari prendre les mides oportunes per recuperar a tots els alumnes amb la matèria de Biologia i Geologia suspesa a  3r d'ESO (a travès dels tutors corresponents si no fan Biologia i Geologia).

Per recuperar Biologia i Geologia de 3r ESO s’hauràn de lliurar dos treballs i realitzar dos exàmens escrits llevat que tinguis l’avaluació de 4t anterior al examen aprovada. Si és suspenen els exàmens es podrà fer un tercer control que inclourà tot el temari.

La qualificació s’obtindrà de valorar en un 80% els exàmens escrits i un 20% els treballs.

El primer treball s’haurà de lliurar el 24 de gener.  L’exàmen es farà el 24 de gener al laboratori 3 de 17:00 a 18:00.

El segon treball s’haurà de lliurar el 11 d’abril. L’examen es farà el 11 d’abril al laboratori 3 de 17:00 a 18:00.Els treballs consistiran en respondre correctament les activitats que s’esmenten a les taules següents:

Primer treball:

Unitat 1

Activitats pàgines 18 i 19

Unitat 2

Activitats pàgina 36 i 37

Unitat 3

Activitats pàgines 54 i 55

Unitat 4

Activitats pàgina 74 i 75

Unitat 5

Activitats pàgina 96 i 97

Segon treball:

Unitat 6

Activitats pàgina 116 i 117

Unitat 7

Activitats pàgina 136 i 137

Unitat 8

Activitats pàgina 154 i 155

Unitat 9

Activitats pàgina 172 i 173

Els que no hagin recuperat amb els exàmens anteriors es podran presentar a un examen on entrarà tot el temari el dia 23 de maig. L’examen es farà al laboratori 3 de 17:00 a 18:00.

Alumnes pendents de Batxillerat

Per recuperar Biologia i Geologia de 1r de BATXILLERAT s’hauran de realitzar dos exàmens escrits de la part Biologia i dos treballs de la part de Geologia.

Els treballs consistiran en realitzar un mapa conceptual de cadascun dels temes de geologia (es valorarà la claretat de l’esquema, la capacitat de síntesi i la presentació). Si no s’entreguen els treballs, o no assoleixen el nivell demanat, en la data del tercer control es farà examen també de la part de Geologia.

Si es suspenen els exàmens de la part de Biologia, es podrà fer un tercer control que inclourà tot el temari de Biologia

La qualificació s’obtindrà de valorar en un 70% els exàmens escrits i un 30% els treballs.

Les dates de les proves seran els dies:

 • 24 de gener al laboratori 3 de 17:00 a 18:00h.

 • 11 d’abril al laboratori 3 de 17:00 a 18:00h.

 • 23 de maig al laboratori 3 de 17:00 a 18:00h (només els que no han aprovat les proves anteriors)

En la taula següent s’indica el que entra en cada data:

24 de gener

Lliurar treball Temes 12, 13, 14 i 15.

Examen Temes 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

11 d’abril

Lliurar treball Temes 16, 17 i 18.

Examen Temes 7, 8, 9, 10 i 11.

23 de maig (només els que no han aprovat les proves anteriors)

Examen Temes 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18.

Examen Temes 1, 2, ,3 ,4 , 5, 6, ,7, 8, 9, 10 i 11.


Comissió convivència

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik