Professora:  Almudena Marí Galiano
Materials: Llatí 2nBatxillerat, Barcanova, Barcelona 2017. ISBN 978-84-489-4189-5

CONTINGUTS I TEMPORALITZACIÓ:

PRIMERA AVALUACIÓ: Del tema 1 al 5 del llibre de text.

 • Llengua llatina:
 • Repàs de la gramàtica assolida al primer curs.
 • Veu passiva. Les oracions passives. Els verbs deponents.
 • Les formes nominals del verb. Els participis. Construccions de participi. L’infinitiu. Construccions d’infinitiu: infinitiu concertat i completives d’infinitiu.
 • Modes subjuntiu i imperatiu.
 • Història i cultura:
 • La historiografia romana: Juli Cèsar i Tit Livi.
 • Ovidi, el poeta desterrat.
 • Ciceró, el més important dels oradors llatins
 • Virgili, el més gran poeta llatí. La comèdia: Plaute i Terenci.
 • El perquè de les paraules:
  Termes emprats en la religió que provenen del llatí. El llatí i el dret. La política i els politics.
  Lèxic literari i llatí. El llatí i els termes històrics.
  Herència clàssica:
  La influència del món romà en el cinema.
  Els orígens de la música occidental. La música i la mitologia clàssica.
  La influència del món grecoromà en el teatre.
  SEGONA AVALUACIÓ: Del tema 6 al 10 del llibre de text.
  Llengua llatina:
  Oracions subordinades introduïdes per les conjuncions cum, quod, ut i ne.
  Verbs irregulars i defectius. Verbs compostos del sum.
  Pronoms indefinits. Pronoms interrogatius i oracions interrogatives.
  Gerundi i gerundiu. Supí. Conjugació perifràstica.
  Història i cultura:
  Horaci: el poeta i els tòpics.
  Empúries, porta d’entrada de la cultura clàssica. Gerunda.
  Tàrraco, la capital del món. Bàrcino i Ilerda. Emèrita Augusta, capital de província. La societat romana.
  Esclaus i esclaves
  El perquè de les paraules:
  El llatí i els termes arqueològics i artístics

Eines informàtiques i llatí.
Llatinismes i expressions llatines.
Herència clàssica:
La tragèdia clàssica en la literatura catalana.
La pintura . L’escultura .
TERCERA AVALUACIÓ: Del tema 11 al 15 del llibre de text.
Llengua llatina: Antologia de textos.
Història i cultura:
L’organització política de l’Estat romà.
El culte als morts. Tipus d’enterrament. Inscripcions i tombes.
L’exèrcit romà.
Altres indrets amb passat romà.
Història de la religió romana. Principals divinitats de la mitologia clàssica. Els col·legis sacerdotals. Els
actes de culte. Els temples.

El perquè de les paraules:
Dites que han fet història.
El llatí i el món dels morts.
Del llatí al català: les vocals i les consonants.
Herència clàssica:
El món classic entra en la publicitat.
El món dels morts en la literatura de tots els temps. La novel·la històrica.
La influència del món clàssic en l’arquitectura.

 

 


Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik