Professora: Almudena Marí Galiano
Materials:
Moodle

Diccionari manual Grec-Català Vox (Ed. Larousse).


CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ:

PRIMER TRIMESTRE: UNITATS 1-5
Cosmogonia, Teogonia i Antropogonia.
Figures mitològiques: Zeus i Hera; Posidó, Hades, Demèter, Persèfone. Hèstia. Hefest, Ares, Afrodita, Eros i les Càrites, Hermes i Atena. Els mites de Creta. El cicle troià. Pervivència de la mitologia grega en la llengua i en l’art. 
L'Edat del Bronze a Grècia.
La poesia èpica. Homer. Ilíada i Odissea.
Morfosintaxi de l’article. 
Declinació temàtica, en alfa i atemàtica: temes en oclusiva, líquida, nasal i -ντ, en -ρ, en vocal dèbil i diftong. Substantius i adjectius. Els adjectius irregulars πολύς / μέγας. 
Mode indicatiu actiu dels verbs temàtics (contractes) i atemàtics.
Els pronoms personals i demostratius, l'intensiu i anafòric, possessius, interrogatius, indefinits, reflexius i recíproc. El relatiu.
Les preposicions i els preverbis. Canvis fonètics i gràfics.
Els adverbis.
Morfosintaxi del participi de present actiu dels verbs temàtics i d’εἰμί. El participi atributiu i apositiu. El genitiu absolut.
Verbs irregulars: δοκῶ.
Morfosintaxi de l’infinitiu. 
La diàtesi en el sistema de present, imperfet i perfet (indicatiu i infinitiu).
Sintaxi: regles de concordança, usos fonamentals dels casos i ordre dels mots dins l'oració.
Classificació general de les oracions. Les oracions simples i compostes (coordinades). Nexes.
Lleis fonètiques de la llengua grega.
Normes de transcripció i etimologia dels mots treballats en cada unitat.

SEGON TRIMESTRE: UNITATS 6-10
L'època arcaica plena i l'època clàssica primerenca. La Lírica. Faules d'Isop. Els gèneres teatrals. Autors i obres.
Mitologia: Orfeu. Dionís. Perseu i Andròmeda. El cicle d’Hèracles. Jàson i els Argonautes. Pervivència de la mitologia en la llengua i en l’art.
La diàtesi en el futur i en l’aorist d’indicatiu i en l’infinitiu.
Verbs irregulars: ἐργάζομαι.
Sintaxi de l’infinitiu (III).
Morfologia verbal: el participi de futur i l’aorist en veu mitjana i passiva.
Morfosintaxi del participi atributiu, apositiu i predicatiu (II). El genitiu absolut (II).
Els verbs contractes en veu medio-passiva: mode indicatiu, infinitiu i participi.
Reconèixer les formes d’alguns verbs irregulars: χρῶμαι.
Morfosintaxi dels adjectius. Revisió general. Els graus.
Sintaxi dels casos: el genitiu.
Lleis fonètiques de la llengua grega.
Etimologies dels mots estudiats en la unitat.

TERCER TRIMESTRE: UNITATS 11-15
Les Guerres Mèdiques. El segle Vè aC. La fi del segle de Pèricles. Les guerres del Peloponnès.
Els gèneres literaris: la historiografia. Filosofia i Oratòria.
De l’època hel·lenística a la Grècia moderna: fets principals i creadors més representatius.
Els temps segons o forts: l’aorist temàtic, futurs i perfets.
Verbs irregulars: οἶδα.
L’aspecte.
Sintaxi dels casos.
Els verbs en líquida i en nasal (λ, μ, ν, ρ).
Els modes subjuntiu i optatiu.
Proposicions subordinades. Revisió general. Tots els usos de l'infinitiu. Els valors de ὡς.
Els nombres.
La negació i compostos.
Els complements circumstancials de lloc i de temps. Revisió general.
L’ordre i la interdicció. El vocatiu i l’imperatiu.
Verbs atemàtics: visió general.
Mesures de longitud, superfície i capacitat.
Lleis fonètiques de la llengua grega.
Etimologies dels mots estudiats en cada unitat.
El pas de noms grecs al català a través del llatí: l’accentuació dels noms transcrits. 
L’aportació grega a les principals branques de la ciència.
Els principals estrats dels hel·lenismes.


Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik