Els criteris de qualificació són ...

 BATXILLERAT PER A ADULT A DISTÀNCIA: BAD

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ de l’assignatura “Filosofia” 1er BAD

1. Cada avaluació es realitzarà el corresponent examen oficial, i, al mes de maig tindrà

lloc l’examen final o de recuperació de les avaluacions suspeses.

2. Pel que fa referència als exàmens, aquests inclouran preguntes de caire objectiu i tipus test. A cada prova escrita constaran els concrets criteris d’avaluació de les preguntes. De forma general, les preguntes tipus test tindran, com a màxim, quatre possibles respostes i a l’hora de corregir aquestes preguntes s’aplicaran els següents criteris:

1.- Les preguntes encertades puntuaran deu (10) dividit pel nombre de preguntes de que consta l’examen.

2-. Les preguntes en blanc no descomptaran.

3.- Les preguntes errònies poden descomptar des d’un quart del valor d’una pregunta encertada a zero (0) (informació que proporcionarà la professora sempre abans d’iniciar la prova).

4. La realització de treballs voluntaris del tipus comentari de text, dissertacions,... podrà augmentar la qualificació obtinguda als exàmens fins a un 10 %. Aquests treballs hauran de seguir els criteris específics indicats per la professora; entre aquests, és especialment important respectar la data de lliurament, pel que no s’acceptarà cap treball lliurat fora de termini.

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ de l’assignatura “Història de la Filosofia”  2n BAD

1. Cada avaluació es realitzarà el corresponent examen oficial, i, al mes de maig tindrà

lloc l’examen final o de recuperació de les avaluacions suspeses.

2. Pel que fa referència als exàmens, aquests inclouran preguntes de caire objectiu i tipus test. A cada prova escrita constaran els concrets criteris d’avaluació de les preguntes. De forma general, les preguntes tipus test tindran, com a màxim, quatre possibles respostes i a l’hora de corregir aquestes preguntes s’aplicaran els següents criteris:

1.- Les preguntes encertades puntuaran deu (10) dividit pel nombre de preguntes de que consta l’examen.

2-. Les preguntes en blanc no descomptaran.

3.- Les preguntes errònies poden descomptar des d’un quart del valor d’una pregunta encertada a zero (0) (informació que proporcionarà la professora sempre abans d’iniciar la prova).

4. La realització voluntària de treballs seguint els criteris específics de la prova de selectivitat que realitza la UIB podrà augmentar la qualificació obtinguda als exàmens fins a un 10 %. Els treballs a desenvolupar seran de dos tipus:

a) Primer tipus de treball: El comentari de text, que seguiran els criteris específics adoptats a l’examen de Selectivitat:

“A la primera part de la primera pregunta, que valdrà 3.5 punts com a màxim, l’alumnat ha de demostrar que ha entès de què tracta el text i ho ha de saber explicar de manera clara i precisa, assenyalant-ne les idees principals i secundàries i determinant les relacions existents entre les unes i les altres:

1. Correcta contextualització. (1 punt)

2. Encert en la identificació del tema/problema/qüestió concreta de què tracta el text i de la tesi sostinguda al text. (0.5 punts)

3. Identificació i explicació de les idees presents al text i de la relació entre aquestes. (2 punts)

NB. A cada apartat és valorarà l’ordre, la claredat i la precisió en l’exposició.

b) Segon tipus de treball: Composició escrita, consistent en el desenvolupament de les preguntes formulades als exàmens de la Selectivitat, ajustant-se als criteris específics que aquesta prova adopta, en concret:

”A la segona part de la primera pregunta, que valdrà com a màxim 1.5 punts, l’alumnat ha de demostrar que sap argumentar la seva valoració crítica respecte dels conceptes o teories que són presents al text, o que la pot relacionar oportunament amb temes d’actualitat:

4. Donar bons arguments que donin suport a la valoració crítica.

5. Consistència, creativitat, originalitat en la resposta.

A la segona pregunta, amb un màxim de 2,5 punts, l’alumnat ha de demostrar que sap explicar una teoria, un concepte o una expressió amb detall, emprant el vocabulari tècnic bàsic de la qüestió.

1. Explicació detallada de la teoria, el concepte o l’expressió, emprant el vocabulari bàsic. (2 punts)

2. Ordre expositiu, claredat i precisió en l’explicació. (0,5 punts)

A la tercera pregunta, que es valorarà amb un màxim de 2,5 punts, l’alumnat ha de demostrar que és capaç de trobar les semblances, les diferències i les connexions entre conceptes i teories, tenint en compte que el nivell que s’assoleix a segon de batxillerat és general i no es pot pretendre una profunditat excessiva.

1. Mostrar un coneixement de les idees, els conceptes o les teories que s’han de relacionar. (1 punt)

2. Establir i explicar les relacions correctament. (1 punt)

3. Ordre expositiu, claredat i precisió en l’exposició. (0,5 punts)

Es podrà davallar fins a un 10 per cent de la qualificació per faltes d’ortografia, redacció, expressió o terminologia no apropiada, d’acord amb els criteris objectius que estableixi el coordinador del professorat corrector.”

A més a més, aquests treballs hauran d’ajustar-se als següents criteris:

1. Respectar la data de lliurament, pel que no s’acceptarà cap treball lliurat fora de termini.

2. Els treballs copiats total o parcialment (d’Internet o altres fonts) obtindran la qualificació de zero (0).

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ de l’assignatura optativa “Sociologia” 

a) D’avaluació:

1. Assenyalar les característiques epistemològiques pròpies del coneixement sociològic, raonar la seva interrelació amb la resta de ciències socials i apreciar la seva pluralitat d’enfocaments.

2. Analitzar críticament texts que suscitin problemes sociològics, determinant amb claredat el tema que es tracta, els supòsits que s’assumeixen i les solucions que es proposen.

3. Conèixer i aplicar d’una manera elemental algunes de les tècniques de treball utilitzades en la recerca sociològica.

4. Llegir i interpretar taules, gràfics i quadres estadístics que contenguin informació sobre temes socials d’actualitat i treure’n conclusions raonades i ajustades a les dades.

5. Comunicar individualment i en grup, a través de treballs escrits, debats i exposicions orals els resultats de recerques sobre alguns aspectes significatius de la realitat social de les Illes Balears.

6. Elaborar una terminologia bàsica amb els conceptes adequats per enfocar i analitzar des d’un punt de vista sociològic els problemes de la nostra societat.

7. Respectar els valors democràtics, mostrar tolerància amb les altres cultures presents a l’entorn i apreciar la pròpia identitat.

8. Reconèixer els canvis socials originats en la globalització i valorar-ne les conseqüències per a l’actual societat del benestar.

 

b) De qualificació:

1. Cada avaluació es realitzarà el corresponent examen oficial, i, al mes de maig tindrà

lloc l’examen final o de recuperació de les avaluacions suspeses.

Pel que fa referència als exàmens, aquests s’estructuraran en preguntes tipus test; cada una de les preguntes tindrà, com a màxim, quatre possibles respostes. A l’hora de corregir els exàmens tipus test s’aplicaran els següents criteris:

1.- Les preguntes encertades puntuaran deu (10) dividit pel nombre de preguntes de que consta l’examen.

2-. Les preguntes en blanc no descomptaran.

3.- Les preguntes errònies poden descomptar des d’un quart del valor d’una pregunta encertada a zero (0) (informació que proporcionarà la professora sempre abans d’iniciar la prova).

2. Realització de treballs optatius i no obligatoris. En el cas de que l’alumnat opti per a la seva realització, aquests treballs poden arribar a significar el 20 % de la nota de l’avaluació.

Aquest seran, principalment, treballs monogràfics escrits, realitzats individualment o en grup, sobre aspectes de la realitat sociològica de la nostra comunitat o sobre problemes socials contemporanis, i la seva posterior exposició oral dins un ambient de diàleg constructiu.

Hauran de seguir les indicacions i normes donades per la professora, especial menció a les següents:

1. Respectar la data de lliurament, pel que no s’acceptarà cap treball lliurat fora de termini.

2. Els treballs copiats total o parcialment (d’Internet o altres fonts) obtindran la qualificació de zero (0).


Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik