Criteris de recuperació de pendents

 

Avaluació pendents 1r ESO

 

Els alumnes de 1r d'ESO amb l'assignatura pendent hauran de feri lliurar uns exercicis realitzats a classe. Aquests s'entregaran correctament dins una funda o carpeta. És obligatori la presentació de tots els exercicis, en cas contrari la nota serà un zero. L'objectiu és valorar si s'han adquirit les habilitats i els coneixements mínims per superar l'assignatura.

Els alumnes rebran els exercicis a fer a través dels seus tutors.

Data d'entrega: dilluns 7 de març a l'aula de plàstica durant el 1r pati (10:45 a 11:05h)

 

 

Avaluació pendents 3r ESO

 

La prova d'avaluació per als alumnes amb l'assignatura de Educació Plàstica

i Visual pendent d'altres cursos es realitzarà a l'aula de dibuix el dia 7 de març a les 17:00 h

Per a la seva realització serà necessari disposar del següent material:

• Llapis dur (mina 2H o superior).

• Maquineta de fer punta.

• Regla mil·limetrada com a mínim de 20 cm.

• Joc d’escaire i cartabó, a poder ser sense bisell.

• Compàs.

• Un estilògraf de punta fina del 0,1 (si no és possible un retolador negre de punta fina).

• Una caixa de llapis de color (mínim de 12).

 

Molt important: L'alumne que no porti aquest material no podrà realitzar la prova.

L'examen serà molt similar al realitzat en finalitzar el curs. L'objectiu és valorar si s'han adquirit les habilitats i els coneixements mínims per superar l'assignatura.

En ser una avaluació de mínims la qualificació serà apte o no apte. La prova

contindrà quatre exercicis dels realitzats a classe. La varemació de

cadascuna de les parts de l'exercici estarà explicada i serà objectiva. Serà

necessari obtenir un 5 per superar l'avaluació.

Per preparar aquesta prova és recomanable repetir les làmines realitzades

durant el curs i repassar els continguts explicats. Tota la informació

necessària, amb exemples visuals i explicacions detallades està disponible a

la pàgina web del centre: Inici/departaments/educació plàstica i visual. 

Curs 2015-16 EPV 3r ESO.

 

 

 

Per preparar aquesta prova és recomanable repetir les làmines realitzades durant el curs i repassar els continguts explicats. Tota la informació necessària, amb exemples visuals i explicacions detallades està disponible a la pàgina web del centre: Inici/departaments/educació plàstica i visual.


Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik