Criteris de recuperació de pendents ...

CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS

A principi de curs s'informarà als alumnes que han de recuperar l'assignatura pendent de com es farà i sobre tot quins són els continguts de la matèria.

Un alumne pot recuperar l’assignatura pendent de l’ESO:

 • Si aprova la primera i segona avaluació del curs actual; 

 • O bé, si aprova els dos parcials corresponents a les dues parts en que es divideix la materia del curs. 
  Cada parcial es puntuarà un 20% els exercicis entregats i un 80% la nota de l'examen.
  Hi haurà un examen de recuperació de cada part en l’hora de classe de matemàtiques els dies marcats al calendari.
  Cada examen és eliminatori. 
  Si la mitjana aritmètica dels dos parcials és igual o superior a 5 l’assignatura ja queda aprovada. 
  Si no és així, encara tindran una altra oportunitat (examen final de maig).
  L’alumne haurà de fer un altre examen de la part que no hagi aprovat, en el cas de que ja hagi aprovat una part o de les dues parts, en el cas que no n’hagi aprovat cap.

 • O bé, si aprova l’examen final a maig; 

 • O bé, si aprova l’examen extraordinari a setembre.

Un alumne pot recuperar l’assignatura pendent del BATXILLERAT:

 • Si aprova els dos examens parcials corresponents a les dues parts en que es divideix la materia del curs: la matèria del curs corresponent es divideix en dues parts. 
  Hi haurà un examen de recuperació de cada part en horari acordat amb el profesor/a els dies marcats al calendari. Cada examen és eliminatori. 
  Si la mitjana aritmètica dels dos exàmens és igual o superior a 5 l’assignatura ja queda aprovada. Si no és així, encara tindran una altra oportunitat (examen final de maig). 
  L’alumne haurà de fer un altre examen de la part que no hagi aprovat, en el cas de que ja hagi aprovat una part o de les dues parts, en el cas que no n’hagi aprovat cap. 

 • O bé, si aprova l’examen final a maig; 

 • O bé, si aprova l’examen extraordinari a setembre.

Calendari i continguts de cada una de les parts de cada curs:

PENDENTS DE  1r ESO

CALENDARI

1a Part:

- Nombres naturals.
- Divisibilitat
- Nombres Enters
- Nombres Decimals.

 

2a Part:

- Fraccions
- Proporcionalitat
- Àrees i perímetres de figures planes.

1a Part

Setmana del 29 
de gener al 2 de febrer

2a Part

Setmana del 23 al 27 d'abril

Final

Setmana del 14   al 18 de maig

PENDENTS DE  2n ESO

CALENDARI

1a Part:

- Divisibilitat i Enters
- Fraccions
- Proporcionalitat numèrica
- Expressions algebraiques.
- Equacions.

2a Part:
- Pitàgores i semblança
- Cossos geomètrics
- Àrees
- Volums
- Funcions i gràfics

1a Part

Setmana del 29 
de gener al 2 de febrer

2a Part

Setmana del 23 al 27 d'abril

Final

Setmana del 14   al 18 de maig

 

PENDENTS DE  3r ESO

CALENDARI

1a Part:

- Fraccions i decimals.
- Potències i arrels. Nombres aproximats.
- Problemes aritmètics.
- Progressions.
- El llenguatge algebraic

2a Part:
- Equacions
- Sistemes d’equacions.
- Funcions i gràfics.
- Funcions lineals.
- Estadística i probabilitat

1a Part


Setmana del 29 
de gener al 2 de febrer

2a Part

Setmana del 23 al 27 d'abril

Final

Setmana del 14   al 18 de maig

 

PENDENTS MATEMÀTIQUES I

CALENDARI

1a Part:

- Nombres reals
- Successions
- Funcions elementals
- Límits de funcions i continuitat
- Derivades i aplicacions

2a Part:

- Equacions i inequacions
- Trigonometria
- Geometria plana
- Llocs geomètrics

1a Part

Setmana del 29 
de gener al 2 de febrer

2a Part

Setmana del 23 al 27 d'abril

Final

Setmana del 14   al 18 de maig

 

PENDENTS Mat. Aplicades a les CCSS I

CALENDARI

1a Part:

- Estadística
- Distribucions bidimensionals
- La binomial
- La normal
- Nombres reals

2a Part:

- Equacions i inequacions
- Funcions elementals
- Funció exponencial i logarítmic.
- Càlcul de derivades

1a Part

Setmana del 29 
de gener al 2 de febrer

2a Part

Setmana del 23 al 27 d'abril

Final

Setmana del 14   al 18 de maig

 


Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik