En el cas de que algun alumne tingui alguna assignatura d'informàtica pendent ...

Si un alumne o alumna es troba en la situació descrita, haurà d’entregar les activitats i/o tasques obligades que el professorat requereixi. D’aquesta forma es podrà presentar als exàmens que es vagin fent del mòdul, es a dir, es podrà presentar als exàmens que es realitzaran de les unitats didàctiques durant l’avaluació. Si no aprova aquests (segons criteris de qualificació a cada una de les programacions), podrà presentar-se a les recuperacions de cada una de les avaluacions. I si encara i així, no aprovés, podrà presentar-se a las recuperacions del mòdul que es realitzen a juny, i a setembre.

En tot cas, contacta amb el professorat de l'assignatura que tens pendent per poder establir un procediment de recuperació de pendents adequat a la teva situació.

 


Educació Secundària Obligatòria i Cicles Formatius de Formació Professional Bàsica

Actuació Cofinançada per la Unió Europea

 TechFix en acció. Pitja el play!

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Actuació Cofinançada per la Unió Europea

Centre de Formació Professional

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik