Al llarg del curs es realitzaran proves escrites o treballs per avaluar els continguts conceptuals i procedimentals d’una o dues unitats didàctiques. L’avaluació és contínua, tot i que s’han de superar dues de les tres avaluacions i que la seua mitjana aritmètica sigui igual o superior a 5.

A criteri del professor, en cas que un alumne amb una avaluació suspesa, i sempre que hagi mostrat una millora en el procés d’ensenyament-aprenentatge i un interès en la matèria, se li podrà realitzar una prova extraordinària de recuperació de l’avaluació que tenia suspesa, a final de curs. A no ser que, amb una suspesa, es pugui fer mitjana de totes i en surti un cinc, com a mínim.

Les avaluacions suspeses es recuperaran mitjançant un examen sobre els continguts treballats en l’avaluació suspesa, al principi del següent trimestre. La realització de aquesta prova és obligatòria i encara que la nota trimestral sigui més alta que la nota de la recuperació corresponent l’alumne es quedarà amb la nota de la recuperació. La no presentació a la prova es qualificarà amb un 0.

La qualificació final correspon a l’avaluació dels continguts, al treballs realitzats a l’aula i a casa, i també a l’actitud (assistència a classe i a les activitats complementàries, extraescolars, puntualitat, participació en les activitats de classe, acatament a les normes de convivència i respecte envers professors i companys, correcció de les formes, disposició del material, cura del material didàctic a la seva disposició, neteja pel que fa al llibre i quadern de treball, treball en equip: capacitat de l’alumne per adaptar-se a un grup de treball, demostrant responsabilitat, compartint tasques i superant protagonismes).

Els continguts suposen un 60%, el treball un 20% i l’actitud un 20% de la nota final. Per aprovar l’assignatura s’han de superar com a mínim dos dels tres punts esmentats.

Perquè un alumne tingui dret a fer un examen al qual no s’ha presentat, ha d’aportar un justificant mèdic en el terme de tres dies. No s’admetran justificants genèrics del tipus: justific totes les faltes des de… fins…

Cada falta d’ortografia i sintaxis així com la mala presentació de la prova escrita baixaran un 0,10 punts fins a un màxim d’un punt.

Si un alumne és agafat copiant en una prova escrita, la suspendrà.

Els alumnes de tercer d’ESO que no hagin aprovat en juny podran recuperar l’assignatura en setembre mitjançant el lliurament d’un dossier obligatori sobre els continguts treballats durant tot el curs i la realització de una prova escrita.

 

El dossier comptarà un 20% de la nota i es lliurarà abans de començar la prova escrita, que val un 80%. En cas que l’alumne no lliuri el treball no tindrà dret a realitzar aquesta prova.


Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik