1r ESO

 Al llarg del curs s'han programat tres avaluacions, la qualificació que rebi l'alumne de cadascuna de les avaluacions serà el resultat dels següents criteris:

-          Es faran un mínim de dues  proves escrites o orals.

 

-          No es podrà fer mitjana de les notes dels exàmens alguna nota és menor de 3’5.

 

 

 

Exàmens

60 %

Treballs

10 %

Deures i quadern

20 %

Comportament

10 %

 

 

 

-    Dins el percentatge del comportament es tindrà en compte que l’alumne tingui el material  necessari per l’assignatura i que mostri interès i curiositat per l’estudi.

 

 

 

Les qualificacions finals de curs, reflectiran una valoració global de l’aprofitament del curs per part de l'alumne. Per aprovar el curs l’alumne ha de tenir mínim un 5 a cada avaluació.

 

 

 

-     La qualificació de l'àrea de Ciències de la Naturalesa a 1r  d'ESO serà el resultat  de l'avaluació contínua i integradora del treball de classe, dels alumnes, al llarg de tot el curs.

 

 

 

a) Tipus de proves

 

 - Les proves específiques és possible fer-les de diversos tipus:

 

·         Test amb respostes múltiples.

 

·         Prova oberta.

 

·         Exposició oral d'un tema.

 

·         Resolució d'exercicis.

 

·         D'anàlisi i síntesi (Comentaris de text, interpretació de diapositives, comentaris de vídeos, etc.)

 

·         De tècniques adquirides a les activitats pràctiques.

 

 

 

b) Proves de  setembre: els continguts mínims exigibles en les proves de setembre, seran tots els desenvolupats i explicats en classe al llarg del curs. Aquestes proves són pels alumnes que no hagin superat les avaluacions i recuperacions fetes al llarg del curs. Els alumnes rebran feina per fer durant l’estiu i aquesta es tendrà en compte si la nota de la prova feta en setembre és igual o superior a quatre.         

 

 

 

c) Altres:                                          

 

- En cas de trobar a un alumne copiant en un examen, aquest examen tindrà la qualificació de zero, i per tant l’avaluació quedarà suspesa. Si aquest cas és a la tercera avaluació haurà de recuperar la matèria de tot el curs a setembre

 

 

 

- Si dos alumnes es troben parlant, copiant un del altre o mostrant un al altre l’examen,  s’aplicarà la norma anterior a els dos alumnes (el què ha intentat copiar  i el què ha col·laborat a fer-ho)

 

 

 

- Quan un alumne falti a un examen deurà justificar la falta amb un justificant mèdic. El termini de presentació d’aquest justificant seran els 3 dies posteriors a la data de l’examen que ha faltat. En cas contrari no podrà fer l’examen i es valorarà amb una qualificació de 0.

 

 

 

- Per acord de la CCP i amb la finalitat de valorar les competències bàsiques, un 10% de la puntuació de les proves escrites es reservarà per els aspectes formals relatius a la presentació global (capacitat de síntesi relació i expressió) i a l’ortografia. (-0´1 per cada falta d’ortografia).

 

 

 

3r ESO

 

 

 

Al llarg del curs s'han programat tres avaluacions, la qualificació que rebi l'alumne de cadascuna de les avaluacions serà el resultat dels següents criteris:

 

-         Es faran un mínim de dues proves escrites o orals.

 

-         No es podrà fer mitjana de les notes dels exàmens alguna nota és menor de 3’5.

 

-         Dins el percentatge del comportament es tindrà en compte que l’alumne tingui el material necessari per l’assignatura i que mostri interès i curiositat per l’estudi.

 

-         Les qualificacions finals de curs, reflectiran una valoració global del aprofitament del curs per part de l'alumne. Per aprovar el curs l’alumne ha de tenir mínim un 5 a cada avaluació

 

 

 

Exàmens

70 %

Treballs

10 %

Deures i quadern

10 %

Comportament

10 %

 

 

 

a) Tipus de proves

 

-         Les proves específiques és possible fer-les de diversos tipus:

 

o       Test amb respostes múltiples.

 

o       Prova oberta.

 

o       Exposició oral d'un tema.

 

o       Resolució d'exercicis.

 

o       D'anàlisi i síntesi (Comentaris de text, interpretació de diapositives, comentaris de vídeos, etc.)

 

o       De tècniques adquirides a les activitats pràctiques.

 

 

 

b) Proves de  setembre

 

            Els continguts mínims exigibles en les proves de setembre, seran tots els desenvolupats i explicats en classe al llarg del curs. Aquestes proves són pels alumnes que no hagin superat les avaluacions i recuperacions fetes al llarg del curs. Els alumnes rebran feina per fer durant l’estiu i aquesta es tendrà en compte si la nota de la prova feta en setembre és igual o superior a quatre.         

 

 

 

c) Altres:         

 

- En cas de trobar a un alumne copiant en un examen, aquest examen tindrà la qualificació de zero, i per tant l’avaluació quedarà suspesa. Si aquest cas és a la tercera avaluació haurà de recuperar la matèria de tot el curs a setembre

 

 

 

- Si dos alumnes es troben parlant, copiant un del altre o mostrant un al altre l’examen,  s’aplicarà la norma anterior a els dos alumnes (el què ha intentat copiar  i el què ha col·laborat a fer-ho)

 

 

 

- Quan un alumne falti a un examen deurà justificar la falta amb un justificant mèdic. El termini de presentació d’aquest justificant seran els 3 dies posteriors a la data de l’examen que ha faltat. En cas contrari no podrà fer l’examen i es valorarà amb una qualificació de 0.

 

 

 

- Per acord de la CCP i amb la finalitat de valorar les competències bàsiques, un 10% de la puntuació de les proves escrites es reservarà per els aspectes formals relatius a la presentació global (capacitat de síntesi relació i expressió) i a l’ortografia. (-0´1 per cada falta d’ortografia).

 

 

 

 

 

4t ESO

 

 

 

Al llarg del curs s'han programat tres avaluacions, la qualificació que rebi l'alumne de cadascuna de les avaluacions serà el resultat dels següents criteris:

 

-         Es faran un mínim de dues  proves escrites o orals.

 

-         No es podrà fer mitjana de les notes dels exàmens alguna nota és menor de 3’5.

 

-         Dins el percentatge del comportament es tindrà en compte que l’alumne tingui el material  necessari per l’assignatura i que mostri interès i curiositat per l’estudi.

 

-         Les qualificacions finals de curs, reflectiran una valoració global del aprofitament del curs per part de l'alumne.

 

-         Per aprovar el curs l’alumne ha de tenir mínim un 5 a cada avaluació.

 

-         La qualificació de l'àrea de Ciències de la Naturalesa a 4t d'ESO serà el resultat  de l'avaluació contínua i integradora del treball de classe, dels alumnes, al llarg de tot el curs.

 

 

 

Exàmens

80 %

Treballs

10 %

Deures i quadern

5 %

Comportament

5 %

 

 

 

a) Tipus de proves

 

 

 

- Les proves específiques és possible fer-les de diversos tipus:

 

·        Test amb respostes múltiples.

 

·        Prova oberta.

 

·        Exposició oral d'un tema.

 

·        Resolució d'exercicis.

 

·        D'anàlisi i síntesi (Comentaris de text, interpretació de diapositives, comentaris de vídeos, etc.)

 

·        De tècniques adquirides a les activitats pràctiques.

 

 

 

b) Proves de  setembre: els continguts mínims exigibles en les proves de setembre, seran tots els desenvolupats i explicats en classe al llarg del curs. Aquestes proves són pels alumnes que no hagin superat les avaluacions i recuperacions fetes al llarg del curs. Els alumnes rebran feina per fer durant l’estiu i aquesta es tendrà en compte si la nota de la prova feta en setembre és igual o superior a quatre.         

 

 

 

c) Altres:                                             

 

- En cas de trobar a un alumne copiant en un examen, aquest examen tindrà la qualificació de zero, i per tant l’avaluació quedarà suspesa. Si aquest cas és a la tercera avaluació haurà de recuperar la matèria de tot el curs a setembre

 

 

 

- Si dos alumnes es troben parlant, copiant un del altre o mostrant un al altre l’examen,  s’aplicarà la norma anterior a els dos alumnes (el què ha intentat copiar  i el què ha col·laborat a fer-ho)

 

 

 

- Quan un alumne falti a un examen deurà justificar la falta amb un justificant mèdic. El termini de presentació d’aquest justificant seran els 3 dies posteriors a la data de l’examen que ha faltat. En cas contrari no podrà fer l’examen i es valorarà amb una qualificació de 0.

 

 

 

- Per acord de la CCP i amb la finalitat de valorar les competències bàsiques, un 10% de la puntuació de les proves escrites es reservarà per els aspectes formals relatius a la presentació global (capacitat de síntesi relació i expressió) i a l’ortografia. (-0´1 per cada falta d’ortografia).

 

 

 

CIÈNCIES APLICADES A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL 4t ESO

 

 

 

Al llarg del curs s'han programat tres avaluacions, la qualificació que rebi l'alumne de cadascuna de les avaluacions serà el resultat dels següents criteris:

 

- Es faran un mínim de dues proves escrites o orals.

 

- No es podrà fer mitjana de les notes dels exàmens alguna nota és menor de 3’5.

 

 

 

Proves                                     30 %

 

Treball                                     30 %

 

Quadern de laboratori             20 %

 

Comportament             20 %

 

 

 

- Les proves específiques és possible fer-les de diversos tipus:

 

            - Test amb respostes múltiples.

 

            - D'anàlisi i síntesi (comentaris de text, interpretació de gràfiques, comentaris de             vídeos, etc.)

 

- De tècniques adquirides a les activitats pràctiques.

 

 

 

Treball:

 

- Feina diària al laboratori

 

- Treballs de recerca d’informació a l'aula de informàtica.

 

- Informes de les pràctiques desenvolupades amb l'anàlisi i comunicació de resultats.

 

 

 

- Comportament: es tendrà en compte que l’alumne tingui el material necessari per l’assignatura, que mostri interès i curiositat per les activitats que es desenvolupin pero especialment es valorarà el rigor en el desenvolupament de les activitats, el respecte per les normes de treball així com la seguretat i higiene al laboratori.

 

 

 

La qualificació de l'àrea de Ciències Aplicades a l'activitat professional a 4t d'ESO serà el resultat de l'avaluació contínua i integradora del treball de classe, dels alumnes, al llarg de tot el curs.

 

 

 

Biologia i Geologia 1r de Batxillerat

 

 

 

Al llarg del curs s'han programat tres avaluacions, la qualificació que rebi l'alumne de 1r de Batxillerat de cadascuna de les avaluacions serà el resultat de:

 

-          La qualificació de proves escrites, orals i treballs, amb una valoració d’un 90%. No es podrà fer mitjana de les notes d’exàmens i treballs si alguna és menor de 4 i per tant, l’avaluació quedarà suspesa.

 

-          La valoració del treball diari així com l’interés i actituts mostrats tant a l’aula com al laboratori, el 10%.

 

-          La nota de final de curs serà la mitjana de les notes de les tres avaluacions (amb decimals).

 

-          A final de curs es pot fer una prova en la que hagin de demostrar coneixements de l’assignatura assolits durant tot el curs. Aquesta prova pot servir per arrodonir la nota final.

 

 

 

a) Tipus de proves

 

 - Les proves específiques és possible fer-les de diversos tipus:

 

·           Prova oberta (preguntes de desenvolupament o de resposta curta).

 

.           Proves de tipus test.

 

·                Exposició oral d'un tema.

 

.           Treballs guiats.

 

·                Resolució d'exercicis.

 

·                D'anàlisi i síntesi (Comentaris de text, interpretació d’imatges, comentaris de vídeos, etc.)

 

 

 

b) Proves de  setembre: els continguts mínims exigibles en les proves de setembre, seran tots els desenvolupats i explicats en classe al llarg del curs. Aquestes proves són pels alumnes que no hagin superat les avaluacions i recuperacions fetes al llarg del curs.

 

En Batxillerat, queda com a opció del professor encarregar un treball com a complement de les proves de recuperació a setembre.        

 

 

 

c) Altres:                     

 

- En cas de trobar a un alumne copiant en un examen, aquest examen tindrà la qualificació de zero, i per tant l’avaluació quedarà suspesa. Si aquest cas és a la tercera avaluació haurà de recuperar la matèria de tot el curs a setembre

 

 

 

- Si dos alumnes es troben parlant, copiant un del altre o mostrant un al altre l’examen,  s’aplicarà la norma anterior a els dos alumnes (el què ha intentat copiar  i el què ha col·laborat a fer-ho)

 

 

 

- Quan un alumne falti a un examen deurà justificar la falta amb un justificant mèdic. El termini de presentació d’aquest justificant seran els 3 dies posteriors a la data de l’examen que ha faltat. En cas contrari no podrà fer l’examen i es valorarà amb una qualificació de 0.

 

 

 

- Per acord de la CCP i amb la finalitat de valorar les competències bàsiques, un 10% de la puntuació de les proves escrites es reservarà per els aspectes formals relatius a la presentació global (capacitat de síntesi relació i expressió) i a l’ortografia. (-0´1 per cada falta d’ortografia). De la mateixa manera, per a cada falta d’assistència no justificada es pot descontar 0’25 punts a la nota final de l’assignatura.

 

 

 

Anatomia aplicada 1r Batxillerat

 

 

 

Hi ha programades tres avaluacions i la qualificació que rebi l'alumne d’Anatomia aplicada de 1r de Batxillerat de cadascuna de les avaluacions serà el resultat de:

 

-         La qualificació de proves escrites, orals i treballs, amb una valoració d’un 80%. No es podrà fer mitjana de les notes d’exàmens i treballs si alguna és menor de 4 i per tant, l’avaluació quedarà suspesa.

 

-         La valoració del treball diari així com l’interès i actituds mostrats tant a l’aula com al laboratori, el 20%.

 

-         La nota de final de curs serà la mitjana de les notes de les tres avaluacions (amb decimals).

 

-         A final de curs es pot fer una prova en la que hagin de demostrar coneixements de l’assignatura assolits durant tot el curs. Aquesta prova pot servir per arrodonir la nota final.

 

 

 

a) Tipus de proves

 

-         Exàmens

 

1.      Prova oberta (preguntes de desenvolupament o de resposta curta).

 

2.      Proves de tipus test.

 

-         Exposició oral d'un tema.

 

-         Resolució d'exercicis.

 

-         Anàlisi i síntesi (comentaris de text, interpretació d’imatges, comentaris de vídeos, etc.).

 

 

 

b) Proves de  setembre.

 

Els continguts mínims exigibles en les proves de setembre, seran tots els desenvolupats i explicats en classe al llarg del curs. Aquestes proves són pels alumnes que no hagin superat les avaluacions i recuperacions fetes al llarg del curs.

 

En Batxillerat, queda com a opció del professor encarregar un treball com a complement de les proves de recuperació a setembre.    

 

 

 

c) Altres:       

 

-         En cas de trobar a un alumne copiant en un examen, aquest examen tindrà la qualificació de zero, i per tant l’avaluació quedarà suspesa. Si aquest cas és a la tercera avaluació haurà de recuperar la matèria de tot el curs a setembre.

 

-         Si dos alumnes es troben parlant, copiant un del altre o mostrant un al altre l’examen, s’aplicarà la norma anterior a els dos alumnes (el què ha intentat copiar  i el què ha col·laborat a fer-ho).

 

-         No dur el material per fer una exposició oral s’avaluarà amb una qualificació de 0.

 

-         Quan un alumne falti a un examen o a una exposició oral deurà justificar la falta amb un justificant mèdic. El termini de presentació d’aquest justificant seran els 3 dies posteriors a la data de l’examen que ha faltat. En cas contrari no podrà fer l’examen i es valorarà amb una qualificació de 0.

 

-         Per acord de la CCP i amb la finalitat de valorar les competències bàsiques, un 10% de la puntuació de les proves escrites es reservarà per els aspectes formals relatius a la presentació global (capacitat de síntesi relació i expressió) i a l’ortografia. (-0´1 per cada falta d’ortografia).

 

-         De la mateixa manera, per a cada falta d’assistència no justificada es pot descomptar 0’25 punts a la nota final de l’assignatura.

 

-         Si un alumne és amonestat tindrà un 0 de comportament a l’avaluació corresponent.

 

 

 

Biologia 2n Batxillerat

 

 

 

Al llarg del curs s'han programat tres avaluacions, la qualificació que rebi l'alumne de cadascuna de les avaluacions serà el resultat de:

 

            - La valoració de les preguntes orals, escrites i treballs realitzats a casa i a classe a 2n de Batxillerat, serà el 90%.

 

            - La valoració de les actituds: a 2n de Batxillerat serà el 10%.

 

            - Dins el percentatge de l’actitud es tindrà en compte que l’alumne tingui el material  necessari per l’assignatura i que mostri interès i curiositat per l’estudi.

 

 

 

Les qualificacions finals de curs, reflectiran una valoració global del aprofitament del curs per part de l'alumne.

 

 

 

1. L'avaluació serà contínua, de forma que cada nota d'avaluació correspondrà a tota la matèria vista a la data.

 

A cada prova o examen s'inclouran preguntes de tota la matèria explicada, així com la relació entre temes.

 

Els exàmens han de tenir la qualificació mínima d'un 4, per poder fer nota mitja amb els altres. Les qualificacions seran d'un mínim de dos  proves escrites.

 

A les classes del matí la nota serà ponderada en funció del nombre de temes que entren a cada examen. Es faran tres exàmens per avaluació. El primer valdrà 20%, el segon 30% i el tercer 50%.

 

 

 

2.  Puntuació de les exposicions realitzades a classe diferenciant: Assimilació dels continguts, claredat d'idees, diferenciació entre fets i hipòtesi, resum general.

 

 

 

3. Es podrà demanar la realització de treballs individuals concrets, als quals tindrà que respondre oralment l'alumne. Podran servir com a sistema de recuperació general  dels citats temes.

 

 

 

a) Tipus de proves

 

 

 

- Les proves específiques és possible fer-les de diversos tipus:

 

·        Prova oberta.

 

·        Exposició oral d'un tema.

 

·        Resolució d'exercicis.

 

·        D'anàlisi i síntesi (Comentaris de text, interpretació de diapositives, comentaris de vídeos, etc.)

 

 

 

b) Proves de  setembre.

 

            Els continguts mínims exigibles en les proves de setembre, seran tots els desenvolupats i explicats en classe al llarg del curs. Aquestes proves són pels alumnes que no hagin superat les avaluacions i recuperacions fetes al llarg del curs.

 

En Batxillerat, queda com a opció del professor encarregar un treball com a complement de les proves de recuperació a setembre.        

 

 

 

c) Altres:                                             

 

- En cas de trobar a un alumne copiant en un examen, aquest examen tindrà la qualificació de zero, i per tant l’avaluació quedarà suspesa. Si aquest cas és a la tercera avaluació haurà de recuperar la matèria de tot el curs a setembre

 

 

 

- Si dos alumnes es troben parlant, copiant un del altre o mostrant un al altre l’examen,  s’aplicarà la norma anterior a els dos alumnes (el què ha intentat copiar  i el què ha col·laborat a fer-ho)

 

 

 

- Quan un alumne falti a un examen deurà justificar la falta amb un justificant mèdic. El termini de presentació d’aquest justificant seran els 3 dies posteriors a la data de l’examen que ha faltat. En cas contrari no podrà fer l’examen i es valorarà amb una qualificació de 0.

 

 

 

- Per acord de la CCP i amb la finalitat de valorar les competències bàsiques, un 10% de la puntuació de les proves escrites es reservarà per els aspectes formals relatius a la presentació global (capacitat de síntesi relació i expressió) i a l’ortografia. (-0´1 per cada falta d’ortografia).

 

 

 

 

 

Projecte 1r ESO: Nutrició

 

 

 

La avaluació del projecte és farà conjuntament amb la de l’àrea de Biologia i Geologia. Equivaldrà a un 10% de la nota de Biologia i tindrem en compte l’actitud, participació i activitats realitzades a classe.

 

 

 

 

 

Projecte 1r ESO: Fotografia de natura

 

 

 

En l’avaluació formativa i sumativa s’usaran els següents instruments o activitats amb els següents percentatges en la nota final:

 

- Activitats diàries ( treballs individuals i en grup). 70%

 

- Actitud (participació, material, esforç, ...). 30%

 

Per qualificar els treballs dels alumnes es donaran unes dates fixes pel lliurament. Aquestes aniran d’acord amb el criteri del professor, malgrat  això, els alumnes que lliurin fora de termini el treball, la qualificació serà inferior segons la consideració del professor. Quan un alumne no porti material de forma reiterada se li descomptarà fins al 30% de la nota.

 

Les recuperacions durant el trimestre seran semblants als treballs realizats durant l’avaluació.

 

La nota del projecte valdrà un 10% de la nota trimestral de Biologia i Geologia.

 

 

 

Projecte Cultura eivissenca 3r ESO

 

 

 

S’avaluaran:

 

·         Les tasques que facin els alumnes a cadascuna de les sessions, i també els productes que hagin elaborat be sigui en grup o individualment.

 

·         El quadern que s’haurà anat realitzant al llarg del curs. En ell, els alumnes hauran de deixar constància del que han fet en cada tema (posant-hi el nom del professor corresponent), de manera que tots quatre docents el podrem avaluar i tenir coneixement del desenvolupament del projecte.

 

·         La preparació d’un itinerari, amb el qual conclourà el projecte.

 

 

 

La qualifcació del projecte a cada avaluació durant el curs es consensuarà amb els professors que imparteixin classe i al final es posarà una nota entre els quatre.

 

 

 

La qualificació apareixerà com a Projecte de Cultura eivissenca.

 

 

 


Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik